<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Biz hakda - Civen metal material (Şanhaý) Co., Ltd.

Biz hakda

CIVEN Metal ýokary derejeli metal materiallaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we paýlamak boýunça ýöriteleşen bir kompaniýa.Önümçilik bazalarymyz Şanhaý, Jiangsu, Henan, Hubei we beýleki ýerlerde ýerleşýär.Onýyllyklaryň yzygiderli ösüşinden soň, esasan folga, zolak we list görnüşinde mis folga, alýumin folga we beýleki metal erginlerini öndürýäris we satýarys.Bu iş, harby, lukmançylyk, gurluşyk, awtoulag, energiýa, aragatnaşyk, elektrik energiýasy, elektron enjamlary we howa we beýleki köp ugurlary öz içine alýan müşderiler bilen dünýäniň esasy ýurtlaryna ýaýrady.Geografiki artykmaçlyklarymyzdan doly peýdalanýarys, global çeşmeleri birleşdirýäris we dünýä bazarlaryny öwrenýäris, global metal materiallary pudagynda meşhur marka bolmaga çalyşýarys we has meşhur iri kärhanalara has ýokary hilli önümler we hyzmatlar hödürleýäris.

Dünýäde iň ýokary önümçilik enjamlary we gurnama liniýalary bar we köp sanly hünärmen we tehniki işgärleri we ajaýyp dolandyryş toparyny işe aldyk.Material saýlamakdan, önümçilikden, hili barlamakdan, gaplamakdan we daşamakdan başlap, biz halkara proseslere we ülňülere laýyk gelýäris.Şeýle hem, garaşsyz gözleg we ösüş ukybymyz bar we müşderiler üçin ýöriteleşdirilen metal materiallary öndürip bileris.Mundan başga-da, önümlerimiziň derejesini we hilini üpjün etmek üçin dünýäde öňdebaryjy gözegçilik we synag enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.Önümlerimiz ABŞ-dan we Japanaponiýadan şuňa meňzeş önümleri doly çalşyp biler we çykdajylarymyz şuňa meňzeş önümlerden has gowy.

"Özümizi öňe sürmek we kämillige ymtylmak" işewürlik pelsepesi bilen, global çeşmeleriň artykmaçlyklaryny birleşdirip, metal materiallary pudagynda täze üstünlikleri gazanmagy dowam etdireris we dünýädäki metal materiallar pudagynda täsirli hil üpjün edijisi bolmaga çalyşarys.

Zawod

Önümçilik liniýasy

Bizde ýokary derejeli RA & ED mis folga önüm çyzgysy we gözleg işleriniň güýçli güýji bar.

Önümçilige ýa-da öndürijilige garamazdan orta we ýokary synp müşderileriniň isleglerini doly kanagatlandyryp bileris.

Güýçli maliýeleşdiriş fon we esasy kompaniýanyň çeşme artykmaçlygy bilen,

has köp uýgunlaşmak üçin önümlerimizi yzygiderli gowulaşdyryp bileris,

we has gaharly bazar bäsleşigi.

OEM / ODM

2

Müşderileriň isleglerine görä, müşderileriň talaplaryna laýyk gelýän önümleri öndürip bileris.Bizde birinji derejeli önümçilik tejribesi we tehnologiýasy bar.

Mis folga öndürýän zawod

3

Mis folga öndürýän maşyn

4

Hil barlagy enjamlary

6
5