Önümler

 • 2L çeýe mis örtükli laminat

  2L çeýe mis örtükli laminat

  Inçe, ýeňil we çeýe artykmaçlyklaryndan başga-da, polimid esasly filmli FCCL ajaýyp elektrik häsiýetlerine, ýylylyk aýratynlyklaryna, ýylylyga garşylyk aýratynlyklaryna eýedir.Pes dielektrik hemişelik (DK) elektrik signallaryny çalt geçirýär.

 • Heselimleýji mis lentasy

  Heselimleýji mis lentasy

  Conducteke geçiriji mis folga lentasy, bir tarapa aşa geçiriji däl ýelimleýiş ýüzüne eýe bolup, beýleki tarapynda ýalaňaç bolup, elektrik geçirip bilýär;şonuň üçin oňa bir taraply geçiriji mis folga diýilýär.

 • Goralýan ED mis folga

  Goralýan ED mis folga

  CIVEN METAL tarapyndan öndürilen gorag üçin elektrolitik mis folga, misiň arassalygy sebäpli elektromagnit signallary we mikrotolkun päsgelçiliklerini netijeli gorap biler.

 • PCB üçin HTE Elektrodepozitli mis folga

  PCB üçin HTE Elektrodepozitli mis folga

  CIVEN METAL tarapyndan öndürilen elektrolitik mis folga, ýokary temperatura we ýokary süýümlilige ajaýyp garşylyk görkezýär.Mis folga ýokary temperaturada oksidlenmeýär ýa-da reňkini üýtgetmeýär we oňat süýümliligi beýleki materiallar bilen örtülmegi aňsatlaşdyrýar.

 • Li-ion batareýasy üçin ED mis folga (goşa ýalpyldawuk)

  Li-ion batareýasy üçin ED mis folga (goşa ýalpyldawuk)

  Lityum batareýalary üçin elektrolitik mis folga, CIVEN METAL tarapyndan ýörite litiý batareýasyny öndürmek pudagy üçin öndürilen we öndürilen mis folga.

 • Highokary takyklykdaky RA mis folga

  Highokary takyklykdaky RA mis folga

  Precokary takyklyk bilen örtülen mis folga, CIVEN METAL tarapyndan öndürilen ýokary hilli materialdyr.Adaty mis folga önümleri bilen deňeşdirilende, has ýokary arassalygy, has gowy görnüşi, has tekizligi, has takyk çydamlylygy we has kämil gaýtadan işleýiş aýratynlyklary bar.

 • Bejerilen RA mis folga

  Bejerilen RA mis folga

  Bejerilen RA mis folga, gabygynyň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin bir taraplaýyn gödek ýokary takyk mis folga.Mis folga bilen örtülen ýüz, doňan dokumany halaýar, bu bolsa beýleki materiallar bilen örtülmegi aňsatlaşdyrýar we gabygyny azaldýar.Iki esasy bejeriş usuly bar: biri gyzarma bejergisi diýilýär, bu ýerde esasy düzümi mis tozy we bejergiden soň üstki reňk gyzyl bolýar;beýlekisi gara reňkli bejergidir, bu ýerde esasy düzümi kobalt we nikel tozy, bejergiden soň üstki reňk gara.

 • Nikel örtülen mis folga

  Nikel örtülen mis folga

  Nikel metal howada ýokary durnuklylyga, güýçli passiwasiýa ukybyna eýe, howada gaty inçe passiw film döredip biler, aşgazan we kislotalaryň poslamagyna garşy durup biler, şeýlelik bilen önüm işde himiki taýdan durnukly we aşgar gurşawda, reňkini üýtgetmek aňsat däl. diňe 600 above-dan ýokary okislenýär;nikel örtük gatlagy güýçli ýelmeşýär, ýykylmagy aňsat däl;nikel örtük gatlagy materialyň ýüzüni has kynlaşdyryp biler, önümiň aşmagyna garşylygy we kislota we aşgar poslama garşylygy gowulandyryp biler, önümiň könelmegine garşylyk, poslama, posuň öňüni almak ajaýyp.

 • Mis list

  Mis list

  Mis list, ingol, gyzgyn togalanmak, sowuk togalanmak, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak we soňra gaplamak arkaly elektrolitik misden ýasalýar.

 • RA bürünç folga

  RA bürünç folga

  Bürünç, misiň we sinkiň garyndysy bolup, altyn sary ýüzüniň reňki sebäpli adatça bürünç diýlip atlandyrylýar.Bürünçdäki sink materialy hasam kynlaşdyrýar we aşgazana çydamly edýär, şol bir wagtyň özünde-de material gowy dartyş güýjüne eýe.

 • Li-ion batareýasy üçin ED mis folga (goşa mat)

  Li-ion batareýasy üçin ED mis folga (goşa mat)

  Bir (iki taraplaýyn) litiý batareýa üçin elektrodepozitlenen mis folga, batareýanyň negatiw elektrod örtüginiň işleýşini gowulandyrmak üçin CIVEN METAL tarapyndan öndürilen professional materialdyr.Mis folga ýokary arassalyga eýe bolup, çişirilenden soň, otrisatel elektrod materialyna gabat gelmek has aňsat we ýykylmak ähtimallygy azdyr.

 • Gurşun çarçuwasy üçin mis zolak

  Gurşun çarçuwasy üçin mis zolak

  Gurşun çarçuwasy üçin material elmydama mis, demir we fosfor ýa-da C192 (KFC), C194 we C7025 umumy garyndysy bolan mis, nikel we kremniniň garyndylaryndan ýasalýar. Bu erginler ýokary güýç we öndürijilige eýedir.C194 we KFC mis, demir we fosfor garyndysy üçin iň köp wekilçilik edýär, iň köp ýaýran garyndy materiallarydyr.

123Indiki>>> Sahypa 1/3