<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Önümler zawody |Hytaý önümlerini öndürijiler, üpjün edijiler

Önümler

 • Temokary temperatura çydamly mis folga

  Temokary temperatura çydamly mis folga

  Döwrebap tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen mis folga ulanmak has giňeldi.Häzirki wagtda mis folga diňe bir elektron tagtalary, batareýalar, elektron enjamlary ýaly käbir adaty pudaklarda däl, eýsem täze energiýa, integral çipler, ýokary derejeli aragatnaşyk, howa we beýleki ugurlar ýaly has ösen pudaklarda-da görýäris.

 • Wakuum izolýasiýasy üçin mis folga

  Wakuum izolýasiýasy üçin mis folga

  Adaty wakuum izolýasiýa usuly, içerdäki we daşarky howanyň täsirini bozmak üçin ýylylyk izolýasiýasynyň we ýylylyk izolýasiýasynyň täsirini gazanmak üçin içi boş izolýasiýa gatlagynda wakuum döretmekdir.Wakuuma mis gatlagyny goşmak bilen, termiki infragyzyl şöhleler has täsirli şöhlelendirilip bilner, şeýlelik bilen ýylylyk izolýasiýasy we izolýasiýa täsiri has aýdyň we uzak dowam eder.

 • Çap edilen zynjyr tagtalary üçin mis folga (PCB)

  Çap edilen zynjyr tagtalary üçin mis folga (PCB)

  Çap edilen zynjyr tagtalary (PCB) gündelik durmuşda giňden ulanylýar we döwrebaplaşmagyň artmagy bilen, elektron tagtalary durmuşymyzyň hemme ýerinde.Şol bir wagtyň özünde, elektrik önümlerine bolan talaplar barha ýokarlanýar we zynjyr tagtalarynyň integrasiýasy has çylşyrymlaşdy.

 • Plastinka ýylylyk çalşyjylary üçin mis folga

  Plastinka ýylylyk çalşyjylary üçin mis folga

  Plastinka ýylylyk çalşyjy, biri-biriniň üstünde berkidilen gasynlanan şekiller bilen bir topar metal listlerden ýasalan ýokary netijelilik ýylylyk çalşyjysynyň täze görnüşidir.Dürli plastinalaryň arasynda inçe gönüburçly kanal emele gelýär we tabaklaryň üsti bilen ýylylyk çalşygy amala aşyrylýar.

 • Fotowoltaik kebşirleýiş lentasy üçin mis folga

  Fotowoltaik kebşirleýiş lentasy üçin mis folga

  Elektrik öndürmek funksiýasyna ýetmek üçin gün moduly bilen, her öýjükde zarýad ýygnamak maksadyna ýetmek üçin zynjyr döretmek üçin bir öýjüge birikdirilmeli.Öýjükleriň arasynda zarýad geçirmek üçin daşaýjy hökmünde fotowoltaik lýubkanyň hili, PV modulynyň amaly ygtybarlylygyna we häzirki ýygnamak netijeliligine gönüden-göni täsir edýär we PV modulynyň güýjüne uly täsir edýär.

 • Laminirlenen mis çeýe birikdirijiler üçin mis folga

  Laminirlenen mis çeýe birikdirijiler üçin mis folga

  Laminirlenen mis çeýe birikdirijiler, sowuk basyş usuly bilen ýasalan mis folga ýa-da gaplanan mis folga ulanyp, ýokary woltly elektrik enjamlary, wakuum elektrik enjamlary, partlama garşy wyklýuçateller we awtoulaglar, lokomotiwler we beýleki önümler üçin amatlydyr.

 • Endokary kabeli örtmek üçin mis folga

  Endokary kabeli örtmek üçin mis folga

  Elektrikleşdirmegiň ýaýramagy bilen kabelleri durmuşymyzyň hemme ýerinde tapyp bolýar.Käbir ýörite programmalar sebäpli goralýan kabeli ulanmagy talap edýär.Goragly kabel az elektrik zarýadyny göterýär, elektrik uçgunlaryny öndürmek ähtimallygy pes we päsgelçiliklere garşy we emissiýa garşy ajaýyp aýratynlyklara eýedir.

 • Freokary ýygylykly transformatorlar üçin mis folga

  Freokary ýygylykly transformatorlar üçin mis folga

  Transformator, AC naprýa .eniýesini, tok we impedansy üýtgedýän enjam.Üýtgeýän tok esasy rulonda geçende, ýadroda (ýa-da magnit ýadrosynda) AC magnit akymy emele gelýär, bu bolsa ikinji rulonda naprýatageeniýäniň (ýa-da tok) täsir etmegine sebäp bolýar.

 • Filmleri gyzdyrmak üçin mis folga

  Filmleri gyzdyrmak üçin mis folga

  Geotermiki membrana elektrik ýyladyş filminiň bir görnüşidir, ol ýylylygy öndürmek üçin elektrik energiýasyny ulanýan ýylylyk geçiriji membranadyr.Iň pes sarp ediş we gözegçilik edip bolýandygy sebäpli, adaty ýyladyş üçin täsirli alternatiwadyr.

 • Atylylyk çüýşesi üçin mis folga

  Atylylyk çüýşesi üçin mis folga

  Atylylyk lýubkasy, esasan CPU-nyň merkezi gaýtadan işleýiş bölümi ýaly mis, bürünç ýa-da bürünçden tabak, list, köp bölek we ş.m. görnüşindäki misden, bürünçden ýa-da bürünçden ýasalan elektrik enjamlarynda ýylylygy köpeldýän elektron böleklerine ýylylygy ýaýratmak üçin enjamdyr. ullakan ýylylyk enjamyny, elektrik üpjünçilik turbasyny, telewizorda turba turbasyny, güýçlendirijide güýçlendiriji turbany ulanmak üçin kompýuter ýylylyk geçirijisini ulanmalydyr.

 • Grafen üçin mis folga

  Grafen üçin mis folga

  Grafen, sp² gibridizasiýasy bilen baglanyşykly uglerod atomlarynyň iki ölçegli bal ary gurluşynyň bir gatlagyna berk berkidilen täze materialdyr.Ajaýyp optiki, elektrik we mehaniki aýratynlyklary bilen grafen materiallar, mikro we nano gaýtadan işlemek, energiýa, biomedisina we neşe serişdelerini eltmekde amaly taýdan möhüm wada berýär we geljegiň öwrülişik materialy hasaplanýar.

 • Ereýän predohraniteller üçin mis folga

  Ereýän predohraniteller üçin mis folga

  Ereýän predohranitel, tok kesgitlenen bahadan ýokary bolanda, predohraniteli öz ýylylygy bilen birleşdirip, zynjyry döwýän elektrik enjamydyr.Ereýän predohranitel, tok belli bir wagtyň dowamynda görkezilen bahadan ýokary bolsa, predohranitel öz döreden ýylylygy bilen ereýär we şeýlelik bilen zynjyry bozýar.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5