Habarlar

 • Çeýe çap edilen zynjyrlarda elektrolitik mis folga ulanylyşy

  Çeýe çap edilen elektron platalary birnäçe sebäplere görä öndürilen zynjyr tagtasynyň egilmeýän görnüşidir.Adaty zynjyr tagtalaryndan artykmaçlyklary, gurnama ýalňyşlyklarynyň azalmagyny, kyn şertlerde has çydamly bolmagy we has çylşyrymly elektron konfigurasiýalaryny dolandyrmagy başarmagy öz içine alýar ....
  Koprak oka
 • Lityum Ion batareýalarynda mis folga esaslary

  Lityum Ion batareýalarynda mis folga esaslary

  Planeter togalagynyň iň möhüm metallaryndan biri misdir.Şeýle bolmasa, çyra ýakmak ýa-da telewizora tomaşa etmek ýaly ähmiýetli zatlarymyzy edip bilmeris.Mis, kompýuterleriň işlemegine sebäp bolýan arteriýalardyr.Missiz awtoulaglarda syýahat edip bilmezdik.Telekommunikasiýa w ...
  Koprak oka
 • Goramak üçin mis folga - Endokary derejeli elektron önümleri üçin mis folganyň gorag funksiýasy

  Goramak üçin mis folga - Endokary derejeli elektron önümleri üçin mis folganyň gorag funksiýasy

  Mis folga näme üçin iň gowy gorag materialy?Elektromagnit we radio ýygylyk päsgelçiligi (EMI / RFI) maglumat geçirişinde ulanylýan goralýan kabel gurnamalary üçin esasy mesele.Iň kiçi bidüzgünçilik enjamyň näsazlygyna, signalyň hiliniň peselmegine, maglumatlaryň ýitmegine, ...
  Koprak oka
 • Mis folgasynyň aýlaw tagtasy pudagynda tutýan orny

  Mis folgasynyň aýlaw tagtasy pudagynda tutýan orny

  PCB üçin mis folga Elektron enjamlaryň ulanylyşynyň köpelmegi sebäpli bazara bu enjamlara isleg hemişe ýokarydy.Bu enjamlar häzirki wagtda daş-töweregimizi gurşap alýar, sebäbi dürli maksatly olara baglydyrys.Şol sebäpli, elektron enjamyna ýa-da bize duş gelendigiňize ynanýaryn ...
  Koprak oka
 • Reňkli aýna üçin dogry mis folga saýlamak

  Reňkli aýna üçin dogry mis folga saýlamak

  Reňkli aýna üçin sungat döretmek, esasanam täze doglan çagalar üçin kyn bolup biler.Iň oňat mis folga saýlamak, folganyň ululygy we galyňlygy ýaly birnäçe faktor bilen kesgitlenýär.Ilki bilen taslamanyň zerurlyklaryna laýyk gelmeýän mis folga almak islemeýärsiňiz.Saýlamak üçin maslahatlar ...
  Koprak oka
 • Folga lentalary barada bilmeli zatlaryňyz?

  Folga lentalary barada bilmeli zatlaryňyz?

  Folga ýelimleýji lentalar gaty we gaty goşundylar üçin gaty köp taraply we çydamly çözgütdir.Ygtybarly ýelmeşme, gowy ýylylyk / elektrik geçirijiligi, himiki maddalara, çyglylyga we UV şöhlelenmesine garşylyklar folga lentasyny harby, howa we howa üçin iň meşhur wariantlaryň birine öwürýär ...
  Koprak oka
 • -Okary ýygylykly dizaýn üçin PCB mis folga görnüşleri

  -Okary ýygylykly dizaýn üçin PCB mis folga görnüşleri

  PCB materiallar pudagy, mümkin bolan iň pes signal ýitgisini üpjün edýän materiallary taýýarlamak üçin ep-esli wagt sarp etdi.Speedokary tizlikli we ýokary ýygylykly dizaýnlar üçin ýitgiler signalyň ýaýramagynyň aralygyny çäklendirer we signallary ýoýar we görüp boljak impedans gyşarmasyny döreder ...
  Koprak oka
 • PCB önümçilik prosesi üçin mis folga näme?

  PCB önümçilik prosesi üçin mis folga näme?

  Mis folga ýerüsti kislorodyň pes derejesine eýe we metal, izolýasiýa materiallary ýaly dürli substratlar bilen birikdirilip bilner.Mis folga esasan elektromagnit goragda we antistatikada ulanylýar.Geçiriji mis folga substratyň üstünde goýmak we ...
  Koprak oka
 • RA mis bilen ED misiň arasyndaky tapawut

  RA mis bilen ED misiň arasyndaky tapawut

  Bizden köplenç çeýeligi soraýarlar.Elbetde, başga näme üçin “flex” tagta gerek?“ED misini ulansaňyz, flex tagtasy ýarylarmy?” 'Bu makalanyň içinde iki dürli materialy (ED-Electrodeposited we RA-roll-annealed) derňemek we olaryň aýlawlara edýän täsirini synlamak isleýäris ...
  Koprak oka
 • Çap edilen aýlaw tagtasynda ulanylýan mis folga

  Çap edilen aýlaw tagtasynda ulanylýan mis folga

  Negativearamaz elektrolitiki materialyň bir görnüşi bolan mis folga, üznüksiz metal folga emele getirmek üçin PCB-iň esasy gatlagyna goýulýar we PCB geçirijisi hökmünde hem atlandyrylýar.Izolýasiýa gatlagyna aňsatlyk bilen baglanýar we gorag gatlagy bilen çap edilip bilner we dykylansoň zynjyr görnüşini emele getirip biler....
  Koprak oka
 • PCB önümçiliginde näme üçin mis folga ulanylýar?

  PCB önümçiliginde näme üçin mis folga ulanylýar?

  Çap edilen zynjyr tagtalary elektrik enjamlarynyň köpüsiniň zerur bölekleridir.Häzirki zaman PCB-lerinde olara birnäçe gatlak bar: substrat, yzlar, lehim maskasy we ýüpek ekran.PCB-de iň möhüm materiallardan biri misdir we misiň beýleki garyndylaryň ýerine ulanylmagynyň birnäçe sebäbi bar ...
  Koprak oka
 • Işiňiz üçin mis folga öndürmek - Civen metal

  Işiňiz üçin mis folga öndürmek - Civen metal

  Mis folga öndürmek taslamasy üçin metaldan gaýtadan işleýän hünärmenlere ýüz tutuň.Hünärmen metallurgiýa inersenerler toparymyz, metal gaýtadan işlemegiň taslamalaryna garamazdan, siziň hyzmatyňyzda.2004-nji ýyldan başlap, metal gaýtadan işleýän hyzmatlarymyzyň kämilligi bilen tanalýarys.Siz edip bilersiňiz ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2