Aýlanan mis folga

 • Highokary takyklykdaky RA mis folga

  Highokary takyklykdaky RA mis folga

  Precokary takyklyk bilen örtülen mis folga, CIVEN METAL tarapyndan öndürilen ýokary hilli materialdyr.Adaty mis folga önümleri bilen deňeşdirilende, has ýokary arassalygy, has gowy görnüşi, has tekizligi, has takyk çydamlylygy we has kämil gaýtadan işleýiş aýratynlyklary bar.

 • Bejerilen RA mis folga

  Bejerilen RA mis folga

  Bejerilen RA mis folga, gabygynyň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin bir taraplaýyn gödek ýokary takyk mis folga.Mis folga bilen örtülen ýüz, doňan dokumany halaýar, bu bolsa beýleki materiallar bilen örtülmegi aňsatlaşdyrýar we gabygyny azaldýar.Iki esasy bejeriş usuly bar: biri gyzarma bejergisi diýilýär, bu ýerde esasy düzümi mis tozy we bejergiden soň üstki reňk gyzyl bolýar;beýlekisi gara reňkli bejergidir, bu ýerde esasy düzümi kobalt we nikel tozy, bejergiden soň üstki reňk gara.

 • Nikel örtülen mis folga

  Nikel örtülen mis folga

  Nikel metal howada ýokary durnuklylyga, güýçli passiwasiýa ukybyna eýe, howada gaty inçe passiw film döredip biler, aşgazan we kislotalaryň poslamagyna garşy durup biler, şeýlelik bilen önüm işde himiki taýdan durnukly we aşgar gurşawda, reňkini üýtgetmek aňsat däl. diňe 600 above-dan ýokary okislenýär;nikel örtük gatlagy güýçli ýelmeşýär, ýykylmagy aňsat däl;nikel örtük gatlagy materialyň ýüzüni has kynlaşdyryp biler, önümiň aşmagyna garşylygy we kislota we aşgar poslama garşylygy gowulandyryp biler, önümiň könelmegine garşylyk, poslama, posuň öňüni almak ajaýyp.

 • Galan gaplanan mis folga

  Galan gaplanan mis folga

  Howada ýüze çykarylan mis önümleri okislenmä we ýokary garşylykly, elektrik geçirijiliginiň pesligi we ýokary elektrik geçiriji ýitgisi bolan esasy mis karbonatyň emele gelmegine ýykgyn edýär;galaýy örtükden soň, mis önümleri mundan beýläk okislenmeginiň öňüni almak üçin galaýy metalyň häsiýetleri sebäpli howada gala dioksid filmlerini emele getirýär.

 • Berilýum mis folga

  Berilýum mis folga

  Berilýum mis folga, gaty gowy mehaniki, fiziki, himiki aýratynlyklary we poslama garşylygy birleşdirýän, gaty erginli mis ergininiň bir görnüşidir.Ergin bejergisinden we garrandan soň ýörite polat hökmünde ýokary intensiwlik çäkleri, elastik çäk, öndürijilik güýji we ýadawlyk çäkleri bar.

 • Mis Nikel folga

  Mis Nikel folga

  Mis-nikel garyndy materialy, kümüşsüz ak ýüzi sebäpli adatça ak mis diýilýär.mis-nikel garyndysy ýokary garşylygy bolan garyndy metal bolup, adatça impedans materialy hökmünde ulanylýar.Onda pes garşylyk temperatura koeffisiýenti we orta garşylyk (0,48μΩ · m) bar.Giň temperatura aralygynda ulanylyp bilner.

 • FPC üçin RA mis folga

  FPC üçin RA mis folga

  Zynjyr tagtalary üçin mis folga, CIVEN METAL tarapyndan ýörite PCB / FPC senagaty üçin öndürilen we öndürilen mis folga önümidir.Bu togalanan mis folga ýokary güýç, çeýeligi, süýümliligi we ýerüsti gutarnykly we ýylylyk we elektrik geçirijiligi şuňa meňzeş önümlerden has gowudyr.

 • Batareýa üçin togalanan mis folga

  Batareýa üçin togalanan mis folga

  Batareýa togalanan mis folga, ýokary derejeli batareýalar üçin ýörite CIVEN METAL tarapyndan öndürilen katod materialydyr.Mis folganyň birmeňzeş galyňlygy we tekiz görnüşi örtülmegi we gabygyny çykarmazlygy aňsatlaşdyrýar;

 • RA bürünç folga

  RA bürünç folga

  Bürünç misiň käbir beýleki seýrek ýa-da gymmat bahaly metallar bilen eremeginden ýasalan garyndy materialdyr.Garyndylaryň dürli kombinasiýalary dürli fiziki aýratynlyklara we amalyýetlere eýe.

 • RA bürünç folga

  RA bürünç folga

  Bürünç, misiň we sinkiň garyndysy bolup, altyn sary ýüzüniň reňki sebäpli adatça bürünç diýlip atlandyrylýar.Bürünçdäki sink materialy hasam kynlaşdyrýar we aşgazana çydamly edýär, şol bir wagtyň özünde-de material gowy dartyş güýjüne eýe.

 • RA mis folga

  RA mis folga

  Misiň iň ýokary mukdary bolan metal materiallara arassa mis diýilýär.Şeýle hem, gyzyl mis diýlip atlandyrylýar, sebäbi ýüzi gyzyl-gyrmyzy reňkde bolýar.Misiň ýokary çeýeligi we süýümliligi bar.Şeýle hem ajaýyp elektrik we ýylylyk geçirijiligine eýedir.