<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> RA COPPER FOILS Zawody |China RA COPPER FOILS Öndürijiler, üpjün edijiler

RA COPPER FOILS

 • Highokary takyklykdaky RA mis folga

  Highokary takyklykdaky RA mis folga

  Precokary takyklyk bilen örtülen mis folga, CIVEN METAL tarapyndan öndürilen ýokary hilli materialdyr.Adaty mis folga önümleri bilen deňeşdirilende, has ýokary arassalygy, has gowy görnüşi, has tekizligi, has takyk çydamlylygy we has kämil gaýtadan işleýiş aýratynlyklary bar.

 • -Okary takyklyk RA bürünç folga

  -Okary takyklyk RA bürünç folga

  Precokary takyklykdaky mis we sink erginli folga, öndürilen garyndy folgaGYSGA METAL peýdalanmak bilenbiziň önümçilik desgalary.Bubürünç folga has takyklygy, has gowy görnüşi we adaty rulondan has gowy ýerüsti yzygiderliligi barbürünç folga.

 • Bejerilen RA mis folga

  Bejerilen RA mis folga

  Bejerilen RA mis folga, gabygynyň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin bir taraplaýyn gödek ýokary takyk mis folga.Mis folga bilen örtülen ýüz, doňan dokumany halaýar, bu bolsa beýleki materiallar bilen örtülmegi aňsatlaşdyrýar we gabygyny azaldýar.

 • Nikel örtülen mis folga

  Nikel örtülen mis folga

  Nikel metal howada ýokary durnuklylyga, güýçli passiwasiýa ukybyna eýe, howada gaty inçe passiw film döredip biler, aşgazan we kislotalaryň poslamagyna garşy durup biler, şeýlelik bilen önüm işde himiki taýdan durnukly we aşgar gurşawda, reňkini üýtgetmek aňsat däl diňe 600-den ýokary okislenýär;nikel örtük gatlagy güýçli ýelmeşýär, ýykylmagy aňsat däl;nikel örtük gatlagy materialyň ýüzüni has kynlaşdyryp biler, önümiň aşmagyna garşylygy we kislota we aşgar poslama garşylygy gowulandyryp biler, önümiň könelmegine garşylygy, poslama, posuň öňüni almak ajaýyp.

 • Galan gaplanan mis folga

  Galan gaplanan mis folga

  Howada ýüze çykarylan mis önümleri okislenmäge we ýokary garşylygy, elektrik geçirijiliginiň pesligi we ýokary elektrik geçiriji ýitgisi bolan esasy mis karbonatyň emele gelmegine ýykgyn edýär;galaýy örtükden soň, mis önümleri mundan beýläk okislenmeginiň öňüni almak üçin galaýy metalyň häsiýetleri sebäpli howada gala dioksid filmlerini emele getirýär.

 • RA mis folga

  RA mis folga

  Misiň iň ýokary mukdary bolan metal materiallara arassa mis diýilýär.Şeýle hem adatça bellidirgyzyl üstü sebäpli mis peýda bolýargyzyl-gyrmyzy reňk.Misiň ýokary çeýeligi we süýümliligi bar.

 • Bürünç folga

  Bürünç folga

  Bürünç, misiň we sinkiň garyndysy bolup, altyn sary ýüzüniň reňki sebäpli adatça bürünç diýlip atlandyrylýar.Bürünçdäki sink materialy hasam kynlaşdyrýar we aşgazana çydamly edýär, şol bir wagtyň özünde-de material gowy dartyş güýjüne eýe.

 • RA bürünç folga

  RA bürünç folga

  Bürünç, misiň käbir beýleki seýrek ýa-da gymmatly metallar bilen eremeginden ýasalan garyndy materialdyr.Garyndylaryň dürli kombinasiýalary dürli fiziki häsiýetlere eýe wegoýmalary.

 • Berilýum mis folga

  Berilýum mis folga

  Berilýum mis folga, gaty gowy mehaniki, fiziki, himiki aýratynlyklary we poslama garşylygy birleşdirýän, gaty erginli mis ergininiň bir görnüşidir.

 • Mis Nikel folga

  Mis Nikel folga

  Mis-nikel garyndy materialy, kümüşsüz ak ýüzi sebäpli adatça ak mis diýilýär.mis-nikel garyndyýokary garşylygy bolan garyndy metal bolup, adatça impedans materialy hökmünde ulanylýar.Onda pes garşylyk temperatura koeffisiýenti we orta garşylyk (0,48μΩ · m) bar.