<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Korporatiw medeniýet - Civen metal material (Şanhaý) Co., Ltd.

Korporatiw medeniýet

Syýasat

303326894

Hil bilen kepillendirilen bazara ýolbaşçylyk edýär.

Dolandyryş bilen netijeliligi ýokarlandyrmak, innowasiýa bilen ösüşi ösdürmek.

Çeşmeleri birleşdirmek, hyzmatlary güýçlendirmek we kärhananyň esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak.

Abraýy we markany emele getirmek üçin durnukly hil arkaly;prosesi optimizirlemek we dolandyryşy standartlaşdyrmak üçin ylmy we täsirli syýasat ulgamy arkaly;Kärhananyň ösüşine itergi bermek üçin üznüksiz döretmegiň täze pikirleri we usullary bilen köne düşünjäni döwmek üçin işjeň pikirlenmek arkaly;kompaniýanyň öz çeşmelerini doly oýnamak we korporatiw meýilnamalaşdyrmak we maksatlara ýetmek üçin sosial çeşmelerden netijeli peýdalanmak arkaly;Topar hyzmatdaşlygyny ösdürmek, şeýlelik bilen esasy bäsdeşlik ukybymyzy emele getirmek üçin müşderilerimize kanagatlanmak arkaly kanagatlandyrmak arkaly.

Wezipe

Biziň işimiz, müşderilerimiziň metaldan ýasalan materiallara we şuňa meňzeş önümlere bolan isleglerini kanagatlandyrmaga, kapitalyň bahasyna we halkara birinji derejeli metal material üpjün edijisini döretmäge bagyşlanýar.

Innowasiýa ideýalary bilen, garaşylmadyk bazara duçar bolýarys we köne düşünjeleri we täze pikirler we usullar bilen üznüksiz döretmek üçin işjeň pikirlenmek arkaly kärhananyň ösüşini öňe sürýäris;kompaniýanyň öz çeşmelerine doly oýnamak we kärhananyň meýilnamalaşdyryş we maksatlaryna ýetmek üçin sosial çeşmelerden netijeli peýdalanmak arkaly;Müşderileri kanagatlandyrmak arkaly toparlaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin öz hyzmat düşünjämizi kanagatlandyrmak, şeýlelik bilen esasy bäsdeşlik ukybymyzy emele getirýär.Jemgyýete hyzmat etmek we gazanylan üstünlikleri bilelikde paýlaşmak üçin elimizden gelenini ederis.

373508658
135025418

Ruh

Tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk, täzelik we gelejek üçin kynçylyk.

Edýän işlerimize höwes, dogruçyllyk we ygtybarlylyk ruhy bilen aragatnaşyk saklaýarys we hyzmatdaşlyk edýäris;döretmek, pioner we täzelik döretmek üçin ynamda we batyrlykda agdyklyk edýäris;yhlas, düşünjeli we gorkusyz aň we ruh arkaly geljege ädim ädýäris.

Filosofiýa

Özümizden ýokary boluň we kämillige ymtylyň!

"Dook edip bilemok, diňe pikir edip bilemok" düşünjesi bilen düýn yzygiderli geçýäris we ertir durmuşymyzyň gadyryny görkezmek üçin ýetýäris;"Iň gowusy ýok, diňe gowusy" düşünjesi bilen, tükeniksiz mümkinçiliklerimizi durmuşa geçirmek üçin işimizde we karýeramyzda kämillige çalyşýarys.

 Stil

Çalt, gysga, göni we täsirli.

"Şu günki işimizi hiç haçan ertire bermezlik" we başarnygymyzy ýokarlandyrmak üçin iň çalt, iň gysga wagt, göni we täsirli usul ulanýarys.

Gymmatlyklar

Sypaýylyga esaslanyp, gymmatlygymyzy täzelik we öndürijilik bilen görkezeris.

Işgärlerimizi jogapkärli, hyjuwly we topar ruhy bilen ösdürmäge we ösdürmäge üns berýäris;energiýa tygşytlamak, hilini ýokarlandyrmak we kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak bilen;gatylyk meselesini gutarmak maksady bilen.