Elektrolitik mis folga

 • Goralýan ED mis folga

  Goralýan ED mis folga

  CIVEN METAL tarapyndan öndürilen gorag üçin elektrolitik mis folga, misiň arassalygy sebäpli elektromagnit signallary we mikrotolkun päsgelçiliklerini netijeli gorap biler.

 • PCB üçin HTE Elektrodepozitli mis folga

  PCB üçin HTE Elektrodepozitli mis folga

  CIVEN METAL tarapyndan öndürilen elektrolitik mis folga, ýokary temperatura we ýokary süýümlilige ajaýyp garşylyk görkezýär.Mis folga ýokary temperaturada oksidlenmeýär ýa-da reňkini üýtgetmeýär we oňat süýümliligi beýleki materiallar bilen örtülmegi aňsatlaşdyrýar.

 • Li-ion batareýasy üçin ED mis folga (goşa ýalpyldawuk)

  Li-ion batareýasy üçin ED mis folga (goşa ýalpyldawuk)

  Lityum batareýalary üçin elektrolitik mis folga, CIVEN METAL tarapyndan ýörite litiý batareýasyny öndürmek pudagy üçin öndürilen we öndürilen mis folga.

 • FPC üçin ED mis folga

  FPC üçin ED mis folga

  FPC üçin elektrolitik mis folga, FPC senagaty (FCCL) üçin ýörite işlenip taýýarlanylýar.Bu elektrolitik mis folga, beýleki mis folga garanyňda has oňat süýümliligi, pes gödekligi we gabygynyň has gowy güýji bar.

 • Li-ion batareýasy üçin ED mis folga (goşa mat)

  Li-ion batareýasy üçin ED mis folga (goşa mat)

  Bir (iki taraplaýyn) litiý batareýa üçin elektrodepozitlenen mis folga, batareýanyň negatiw elektrod örtüginiň işleýşini gowulandyrmak üçin CIVEN METAL tarapyndan öndürilen professional materialdyr.Mis folga ýokary arassalyga eýe bolup, çişirilenden soň, otrisatel elektrod materialyna gabat gelmek has aňsat we ýykylmak ähtimallygy azdyr.

 • RTF ED mis folga

  RTF ED mis folga

  Tersine bejerilen elektrolitik mis folga (RTF), iki tarapynda dürli derejelere çenli çişirilen mis folga.Bu mis folganyň iki tarapynyň gabygynyň güýjüni güýçlendirýär, beýleki materiallar bilen baglanyşyk üçin aralyk gatlak hökmünde ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

 • Super galyň ED mis folga

  Super galyň ED mis folga

  CIVEN METAL tarapyndan öndürilen aşa galyň pes profilli elektrolitik mis folga diňe mis folga galyňlygy boýunça düzülip bilinmän, eýsem pes gödekligi we ýokary aýralyk güýji hem bolýar, gödek üstüň poroşokdan düşmegi aňsat däl.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda dilimlemek hyzmatyny hem berip bileris.

 • VLP ED mis folga

  VLP ED mis folga

  CIVEN METAL tarapyndan öndürilen gaty pes profilli elektrolitik mis folga pes gödeklik we ýokary gabyk güýji ýaly aýratynlyklara eýedir.Elektroliz prosesinde öndürilen mis folga ýokary arassalygyň, pes hapalaryň, tekiz ýeriň, tekiz tagtanyň görnüşi we uly ini ýaly artykmaçlyklara eýedir.