<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> ED COPPER FOILS Zawody |Hytaý ED COPPER FOILS Öndürijiler, üpjün edijiler

ED COPPER FOILS

 • [HTE] Uzyn uzaldylan ED mis folga

  [HTE] Uzyn uzaldylan ED mis folga

  HTE, ýokary temperatura we uzalma öndürýän mis folgaGYSGA METALýokary temperatura we ýokary süýümlilige ajaýyp garşylyk görkezýär.Mis folga ýokary temperaturada oksidlenmeýär ýa-da reňkini üýtgetmeýär we oňat süýümliligi beýleki materiallar bilen örtülmegi aňsatlaşdyrýar.Elektroliz prosesi netijesinde öndürilen mis folga gaty arassa we tekiz list görnüşine eýe.Mis folganyň özi bir tarapdan gödek, bu bolsa beýleki materiallara ýapyşmagy aňsatlaşdyrýar.Mis folganyň umumy arassalygy gaty ýokary we ajaýyp elektrik we ýylylyk geçirijiligine eýedir.Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin diňe bir mis folga rulonlaryny däl, eýsem ýöriteleşdirilen dilim hyzmatlaryny hem berip bileris.

 • [BCF] Batareýa ED mis folga

  [BCF] Batareýa ED mis folga

  BCF, batareýa batareýalar üçin mis folga, öndürilen we öndürilen mis folgaGYSGA METAL ýörite litiý batareýasyny öndürmek pudagy üçin.Bu elektrolitik mis folga ýokary arassalygyň, pes hapalaryň, gowy ýeriň gutarmagy, tekiz üst, birmeňzeş dartyş we aňsat örtük ýaly artykmaçlyklara eýedir.Has arassalygy we has gowy gidrofil bilen batareýalar üçin elektrolitik mis folga zarýady we zarýad beriş wagtyny netijeli ýokarlandyryp we batareýalaryň aýlaw möhletini uzaldyp biler.Şol bir wagtda,GYSGA METAL Müşderiniň dürli batareýa önümleri üçin maddy zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda süýşüp biler.

 • [VLP] Örän pes profilli ED mis folga

  [VLP] Örän pes profilli ED mis folga

  VLP, gaty gowyöndürýän pes profilli elektrolitik mis folgaGYSGA METAL aýratynlyklaryna eýe pes gödeklik we ýokary gabyk güýji.Elektroliz prosesinde öndürilen mis folga ýokary arassalygyň, pes hapalaryň, tekiz ýeriň, tekiz tagtanyň görnüşi we giň ini ýaly artykmaçlyklara eýedir.Elektrolitik mis folga, bir tarapa çişirilenden soň beýleki materiallar bilen has gowy örtülip bilner we gabygyny aýyrmak aňsat däl.

 • [RTF] Ters bejerilen ED mis folga

  [RTF] Ters bejerilen ED mis folga

  RTF, rebedibejerildielektrolitik mis folga, iki tarapynda-da dürli derejelere çenli çişirilen mis folga.Bu mis folganyň iki tarapynyň gabygynyň güýjüni güýçlendirýär, beýleki materiallar bilen baglanyşyk üçin aralyk gatlak hökmünde ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, mis folganyň iki gapdalyndaky dürli derejeli bejergiler, gatlanan gatlagyň inçe tarapyny has aňsatlaşdyrýar.Çap edilen zynjyr tagtasy (PCB) paneli ýasamakda, misiň bejerilen tarapy dielektrik materialyna ulanylýar.Bejerilen deprek tarapy, dielektriklere has uly ýelmeşmegi emele getirýän beýleki tarapa garanyňda has gödekdir.Bu adaty elektrolitik misden esasy artykmaçlykdyr.Mat tarapy, fotorezisti ulanmazdan ozal hiç hili mehaniki ýa-da himiki bejergini talap etmeýär.Gowy laminat garşylykly ýelmeşmek üçin eýýäm gödek.

 • FPC üçin ED mis folga

  FPC üçin ED mis folga

  FCF, çeýemis folga FPC senagaty (FCCL) üçin ýörite işlenip taýýarlanylýar.Bu elektrolitik mis folga has gowy süýümliligi, pes gödekligi we gabygynyň has gowy güýji barbeýlekisi mis folgas.Şol bir wagtyň özünde, mis folganyň üstki görnüşi we nepisligi has gowudyr we eplenme garşylygy has gowudyrŞeýle hemşuňa meňzeş mis folga önümlerinden has gowy.Bu mis folga elektrolitiki prosese esaslanýandygy sebäpli, düzüminde ýag ýok, bu bolsa ýokary temperaturada TPI materiallary bilen birleşmegi aňsatlaşdyrýar.

 • Goralýan ED mis folga

  Goralýan ED mis folga

  Öndürilen STD standart mis folgaGYSGA METAL misiň arassalygy sebäpli diňe bir gowy elektrik geçirijiligine eýe bolman, eýsem elektromagnit signallary we mikrotolkun päsgelçiliklerini täsirli gorap bilýär.Elektrolitiki önümçilik prosesi iň giňligi 1,2 metr ýa-da ondanam köp bolup, giň meýdanlarda çeýe amaly ulanmaga mümkinçilik berýär.Mis folganyň özi gaty tekiz görnüşe eýe bolup, beýleki materiallara ajaýyp şekillendirilip bilner.Mis folga, şeýle hem ýokary temperaturaly okislenmä we poslama garşy bolup, ony agyr şertlerde ýa-da berk maddy durmuş talaplary bolan önümlerde ulanmak üçin amatly edýär.

 • Super galyň ED mis folga

  Super galyň ED mis folga

  Öndürýän ultra galyň pes profilli elektrolitik mis folgaGYSGA METAL mis folga galyňlygy taýdan diňe bir özleşdirilmän, eýsem pes gödekligi we ýokary aýralyk güýji hem bolýar, gödek ýeri aňsat dälyykylmak poroşok.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda dilimlemek hyzmatyny hem berip bileris.