<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Aýlanan mis folga, elektrolitik mis folga, rulon listi - Civen
 • 01

  Biz kim?

  Metal materiallary we oňa degişli önümleri ýasamak boýunça hünärmeniňiz.

 • 02

  Biz näme edýäris?

  Önümleriňizi has bäsdeşlik etmek üçin ýokary we durnukly hilli metal materiallary.

 • 03

  Täzelik näme?

  Elmydama gyramyzy ýokarda saklap, özümizi täzeleýäris.

 • 04

  Nädip habarlaşmaly?

  Önümlerimiz dünýäniň iň meşhur kompaniýalary tarapyndan kabul edilýär.

index_advantage_bn

Gyzgyn önümler

 • Syýasat

  Hil bilen kepillendirilen bazara ýolbaşçylyk edýär.

 • Filosofiýa

  Özümizden ýokary boluň we kämillige ymtylyň!

 • Stil

  Hiç haçan şu günki işimizi ertir bermeli däl

 • Ruh

  Tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk, täzelik we gelejek üçin kynçylyk.

 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 20 ýyldan gowrak tejribe

  CIVEN METAL 1998-nji ýylda döredildi. Biz metal materiallary öndürmekde, öndürmekde we aýlamakda işleýäris.

 • Ösen enjamlar

  Kompaniýanyň sagdyn ösmegi bilen özümizi ösen önümçilik enjamlary we ýokary tehnologiýaly ölçeg gurallary bilen enjamlaşdyrýarys.Bu pudakda öz ugrumyzy saklamak üçin tehnikamyzy we desgalarymyzy yzygiderli kämilleşdirýäris.

 • Ajaýyp gözleg we gözleg ukyby

  Gözleg we gözleg bölümimiz, korporasiýanyň esasy başarnyklaryny ýokarlandyrmak maksady bilen täze metal materiallary taýýarlamagyň üstünde işleýär.

 • Satýan önümlerimiziň hemmesi kepillendirilýärSatýan önümlerimiziň hemmesi kepillendirilýär

  ÖNÜMLER

  Satýan önümlerimiziň hemmesi kepillendirilýär

 • Satyş mukdary ýerleşdirildiSatyş mukdary ýerleşdirildi

  ÜPJÜNÇILIK

  Satyş mukdary ýerleşdirildi

 • Häzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärisHäzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

  ARAGATNAŞYK

  Häzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habarlarymyz

 • OLED-de SCF näme?

  OLED tehnologiýasy kontekstinde SCF adatça ** faceerüsti geçiriji film ** degişlidir.Bu tehnologiýa OLED displeýleriniň öndürijiligini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýar.SCF tehnologiýasy, elektrik birikmesini gowulandyrmak üçin köplenç mis folga ýaly materiallardan ýasalan geçiriji gatlagy ulanmagy öz içine alýar ...

 • Civen metal Wodorod energiýasyndaky mis folganyň roly we artykmaçlyklary

  Wodorod gazy, esasan, suwuň elektrolizi arkaly öndürilýär, onda mis folga elektrolit öýjüginiň elektrodlaryny öndürmek üçin ulanylýan elektroliz enjamynyň möhüm bölegi bolup hyzmat edýär.Misiň ýokary elektrik geçirijiligi ony ideal elektrod material duri edýär ...

 • Ondarymgeçiriji önümçilik pudagynda mis folganyň ulanylyşy we roly

  Tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen elektron önümleri adamlaryň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Çipler, elektron enjamlaryň “ýüregi” hökmünde, önümçilik prosesinde her ädim möhümdir we mis folga ýarym aýyň dowamynda möhüm rol oýnaýar ...

 • OLED displeýleri üçin SCF-de Civen metal mis folga programmasy

  Giriş: OLED (Organiki ýagtylyk çykaryjy diod) displeýleri janly reňkleri, ýokary kontrast gatnaşygy we energiýa netijeliligi bilen meşhurdyr.Şeýle-de bolsa, bu öňdebaryjy tehnologiýanyň aňyrsynda, SCF (Ekran sowadyjy film) elektrik birikmesinde möhüm rol oýnaýar.SCF-iň merkezinde mis foi ...

 • “Expo Electronica 2024” - “Civen Metal” “Expo Electronica 2024” stend nomer pawiliony 2-nji zal, 11-nji zal, G9045 stendinde bolar

  “Expo Electronica 2024” -e gatnaşarys, stendimiziň nomeri Pavilion 2, Hall 11, Stand G9045.Şol bir wagtyň özünde, bu sergä gatnaşjak bolsaňyz, sizi bu sergä gatnaşmaga tüýs ýürekden çagyrýarys.Aşakdaky aragatnaşyk maglumatlarymyza serediň: Satyş dolandyryjysy: Duearwin E-poçta: satuw @ civen ....

 • CIVEN METAL mis folga: Elektrik gyzdyryjy film programmalaryny ýokarlandyrmak

  Giriş: Mis folga bilen üpjün ediji dünýä derejesindäki CIVEN METAL, elektrik ýyladyş film programmalary üçin ýörite döredilen ýokary hilli mis folga bilen buýsanç bilen tanyşdyrýar.Ajaýyp ýylylyk geçirijiligi, okislenmä garşylygy we mehaniki çeýeligi bilen hormatlanýan CIVEN METAL-yň nusgasy ...

 • CIVEN METAL mis folga: Elektromagnit gorag programmalaryny güýçlendirmek

  Giriş: highokary derejeli mis folga öndürýän pudakda öňdebaryjy “CIVEN METAL”, elektromagnit gorag programmalary üçin ýörite döredilen mis folga bilen tanyşdyrýar.Ajaýyp elektrik geçirijiligi, ýokary geçirijiligi we poslama garşylygy bilen tanalýan koppe ...

 • CIVEN METAL mis folga: -okary ýygylykly transformator programmalaryny güýçlendirmek

  Premium mis folga öndürmekde bazaryň lideri “CIVEN METAL” ýokary ýygylykly transformator goşundylary üçin ýasalan ýöriteleşdirilen mis folga bilen tanyşdyrýar.Iň ýokary elektrik geçirijiligi, ajaýyp ýylylygyň ýaýramagy we berk mehaniki häsiýetleri bilen tanalýan mis folga ...

 • CIVEN METAL mis folga: Batareýany gyzdyrmak üçin film programmalarynda netijeliligi ýokarlandyrmak

  Giriş: qualityokary hilli mis folga öndüriji abraýly öndüriji CIVEN METAL, batareýany ýylatmak üçin film programmalary üçin ýörite döredilen mis folga bilen buýsanç bilen tanyşdyrýar.Iň ýokary ýylylyk geçirijiligi, ygtybarly elektrik öndürijiligi we täsirli poslama garşylygy bilen tanalýan polisiýa işgärimiz ...

 • CIVEN METAL mis folga: Mikroblara garşy aýratynlyklary bilen saglygy ösdürmek

  Giriş: gradeokary derejeli mis folga öndürijisi bolan CIVEN METAL, antibakterial goşundylar üçin ýörite döredilen mis folga bilen tanyşdyrmakdan hoşal.Mikroblara garşy häsiýetleri, çydamlylygy we köp taraplylygy bilen tanalýan mis mis ...

 • HABARLAR - “Civen Metal” “Expo Electronica 2024” sergisinde bolar - Siziň bilen duşuşmak üçin öňe garaşýarys

      We will participate in Expo Electronica 2024. At the same time, if you are going to attend this exhibition, we sincerely invite you to meet at this exhibition.     Please see our contact details below:     Sales Manager: Duearwin     E-mail: sales@civen.cn     TEL: +...

 • CIVEN METAL mis folga: Elektromagnit gorag programmalaryny güýçlendirmek

  Gradeokary derejeli mis folga öndürýän pudakda öňdebaryjy “CIVEN METAL”, elektromagnit gorag programmalary üçin ýörite döredilen mis folga bilen tanyşdyrýar.Ajaýyp elektrik geçirijiligi, ýokary geçirijiligi we poslama garşylygy bilen meşhur ...

 • CIVEN METAL mis folga: Wakuum izolýasiýasy üçin öňdebaryjy çözgüt

  Giriş: Dinamiki tehnologiýa dünýäsinde CIVEN METAL önümiň innowasiýalarynyň çäklerini yzygiderli öňe sürýän meşhur at, esasanam mis folga öndürmek pudagynda.Esasy çözgütlerimiziň şeýle mysallarynyň biri CIVEN METAL mis folga ...

 • Mis folganyň daşky gurşawa we saglyga täsiri

  Mis folganyň giňden ulanylmagyny ara alyp maslahatlaşanymyzda, onuň daşky gurşawa we saglyga ýetirip biljek täsirine hem üns bermelidiris.Mis ýer gabygynda umumy element bolup, köp biologiki proseslerde, aşa köp mukdarda ýa-da nädogry ha ...

 • Mis folga öndürmek we öndürmek prosesi

  Mis ýaly folga, ýönekeý görünýän ultra inçejik mis, gaty näzik we çylşyrymly önümçilik prosesine eýedir.Bu amal esasan mis çykarmak we gaýtadan işlemek, mis folga öndürmek we gaýtadan işlemekden soňky ädimleri öz içine alýar.Birinji ädim çykarmak we arassalamak ...

 • Gündelik önümlerde mis folga ulanylyşy

  Gündelik durmuşymyzda töweregimizdäki köp zat mis folga ulanýar.Diňe elektron enjamlarynda ulanylman, eýsem käbir gündelik zatlarda-da möhüm rol oýnaýar.Mis folganyň gündelik durmuşymyzda ulanylyşyny öwreneliň.Ilki bilen, öýde mis folga ulanylyşyna seredeliň d ...

 • Bilmezligiňiz mümkin: Mis folga häzirki durmuşymyza nähili täsir edýär

  Tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen, ähmiýetsiz ýaly görünýän materiallar gündelik durmuşymyzda barha möhüm rol oýnap başlady.Bularyň biri mis folga.Ady nätanyş ýaly bolup görünse-de, mis folganyň täsiri hemme ýerde bar, biziň her burçumyzda diýen ýaly ...

 • Mis folganyň elektron enjamlarda ulanylmagy

  Döwrebap tehnologiýa döwründe mis folga elektron enjamlaryny öndürmegiň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Elektron enjamlarda ulanylmagy giň, şol sanda çap edilen platalarda (PCB), kondensatorlarda we induktorlarda we elektromagnit şi-de ulanmak bilen çäklenmeýär ...

 • GYSGAÇA METAL mis folga: Batareýany ýylatmak plastinasynyň öndürijiligini ýokarlandyrmak

  Elektrik ulagynyň we geýip bolýan enjam bazarlarynyň çalt ösmegi bilen pes temperaturaly şertlerde batareýanyň işleýşini saklamak has möhüm boldy.Batareýanyň ýyladyş plitalary sowuk howada batareýanyň işleýşini, ömrüni we howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.T ...

 • Lityum batareýalaryny öndürmekde elektrolitik mis folga

  Lityum-ion batareýalarynyň zarýad berilýän batareýa bazarynda agdyklyk etmegini dowam etdirýärkä, batareýanyň komponentleri üçin ýokary öndürijilikli materiallara bolan isleg hem artýar.Bu komponentleriň arasynda mis folga litiý-ion batareýalaryny öndürmekde möhüm rol oýnaýar.Elektrolitik mis folga, pa ...

Kim bize ynanýar?

 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz