• 01

  Biz kim?

  Metal materiallary we oňa degişli önümleri ýasamak boýunça hünärmeniňiz.

 • 02

  Biz näme edýäris?

  Önümleriňizi has bäsdeşlik etmek üçin ýokary we durnukly hilli metal materiallary.

 • 03

  Täzelik näme?

  Elmydama gyramyzy ýokarda saklap, özümizi täzeleýäris.

 • 04

  Nädip habarlaşmaly?

  Önümlerimiz dünýäniň iň meşhur kompaniýalary tarapyndan kabul edilýär.

index_advantage_bn

Gyzgyn önümler

 • Syýasat

  Hil bilen kepillendirilen bazara ýolbaşçylyk edýär.

 • Filosofiýa

  Özümizden ýokary boluň we kämillige ymtylyň!

 • Stil

  Hiç haçan şu günki işimizi ertire bermeli däl

 • Ruh

  Tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk, täzelik we gelejek üçin kynçylyk.

 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?
 • Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 20 ýyldan gowrak tejribe

  CIVEN METAL 1998-nji ýylda döredildi. Biz metal materiallary öndürmekde, öndürmekde we aýlamakda işleýäris.

 • Ösen enjamlar

  Kompaniýanyň sagdyn ösmegi bilen özümizi ösen önümçilik enjamlary we ýokary tehnologiýaly ölçeg gurallary bilen enjamlaşdyrýarys.Bu pudakda öz ugrumyzy saklamak üçin tehnikamyzy we desgalarymyzy yzygiderli kämilleşdirýäris.

 • Ajaýyp gözleg we gözleg ukyby

  Gözleg we gözleg bölümimiz, korporasiýanyň esasy başarnyklaryny ýokarlandyrmak maksady bilen täze metal materiallary taýýarlamagyň üstünde işleýär.

 • Satýan önümlerimiziň hemmesi kepillendirilýärSatýan önümlerimiziň hemmesi kepillendirilýär

  ÖNÜMLER

  Satýan önümlerimiziň hemmesi kepillendirilýär

 • Satyş mukdary ýerleşdirildiSatyş mukdary ýerleşdirildi

  ÜPJÜNÇILIK

  Satyş mukdary ýerleşdirildi

 • Häzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärisHäzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

  ARAGATNAŞYK

  Häzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habarlarymyz

 • Lityum Ion batareýalarynda mis folga esaslary

  Planeter togalagynyň iň möhüm metallaryndan biri misdir.Şeýle bolmasa, çyra ýakmak ýa-da telewizora tomaşa etmek ýaly ähmiýetli zatlarymyzy edip bilmeris.Mis, kompýuterleriň işlemegine sebäp bolýan arteriýalardyr.Missiz awtoulaglarda syýahat edip bilmezdik.Telekommunikasiýa w ...

 • Goramak üçin mis folga - Endokary derejeli elektron önümleri üçin mis folganyň gorag funksiýasy

  Mis folga näme üçin iň gowy gorag materialy?Elektromagnit we radio ýygylyk päsgelçiligi (EMI / RFI) maglumat geçirişinde ulanylýan goralýan kabel gurnamalary üçin esasy mesele.Iň kiçi bidüzgünçilik enjamyň näsazlygyna, signalyň hiliniň peselmegine, maglumatlaryň ýitmegine, ...

 • Mis folgasynyň aýlaw tagtasy pudagynda tutýan orny

  PCB üçin mis folga Elektron enjamlaryň ulanylyşynyň köpelmegi sebäpli bazara bu enjamlara isleg hemişe ýokarydy.Bu enjamlar häzirki wagtda daş-töweregimizi gurşap alýar, sebäbi dürli maksatly olara baglydyrys.Şol sebäpli, elektron enjamyna ýa-da bize duş gelendigiňize ynanýaryn ...

 • Reňkli aýna üçin dogry mis folga saýlamak

  Reňkli aýna üçin sungat döretmek, esasanam täze doglan çagalar üçin kyn bolup biler.Iň oňat mis folga saýlamak, folganyň ululygy we galyňlygy ýaly birnäçe faktor bilen kesgitlenýär.Ilki bilen taslamanyň zerurlyklaryna laýyk gelmeýän mis folga almak islemeýärsiňiz.Saýlamak üçin maslahatlar ...

 • Folga lentalary barada bilmeli zatlaryňyz?

  Folga ýelimleýji lentalar gaty we gaty goşundylar üçin gaty köp taraply we çydamly çözgütdir.Ygtybarly ýelmeşme, gowy ýylylyk / elektrik geçirijiligi, himiki maddalara, çyglylyga we UV şöhlelenmesine garşylyklar folga lentasyny harby, howa we howa üçin iň meşhur wariantlaryň birine öwürýär ...

 • -Okary ýygylykly dizaýn üçin PCB mis folga görnüşleri

  PCB materiallar pudagy, mümkin bolan iň pes signal ýitgisini üpjün edýän materiallary taýýarlamak üçin ep-esli wagt sarp etdi.Speedokary tizlikli we ýokary ýygylykly dizaýnlar üçin ýitgiler signalyň ýaýramagynyň aralygyny çäklendirer we signallary ýoýar we görüp boljak impedans gyşarmasyny döreder ...

 • PCB önümçilik prosesi üçin mis folga näme?

  Mis folga ýerüsti kislorodyň pes derejesine eýe we metal, izolýasiýa materiallary ýaly dürli substratlar bilen birikdirilip bilner.Mis folga esasan elektromagnit goragda we antistatikada ulanylýar.Geçiriji mis folga substratyň üstünde goýmak we ...

 • RA mis bilen ED misiň arasyndaky tapawut

  Bizden köplenç çeýeligi soraýarlar.Elbetde, başga näme üçin “flex” tagta gerek?“ED misini ulansaňyz, flex tagtasy ýarylarmy? '' Bu makalanyň içinde iki dürli materialy (ED-Electrodeposited we RA-roll-annealed) derňemek we olaryň aýlawlara edýän täsirini synlamak isleýäris ...

 • Çap edilen aýlaw tagtasynda ulanylýan mis folga

  Negativearamaz elektrolitiki materialyň bir görnüşi bolan mis folga, üznüksiz metal folga emele getirmek üçin PCB-iň esasy gatlagyna goýulýar we PCB geçirijisi hökmünde hem atlandyrylýar.Izolýasiýa gatlagyna aňsatlyk bilen baglanýar we gorag gatlagy bilen çap edilip bilner we dykylansoň zynjyr görnüşini emele getirip biler....

 • PCB önümçiliginde näme üçin mis folga ulanylýar?

  Çap edilen zynjyr tagtalary elektrik enjamlarynyň köpüsiniň zerur bölekleridir.Häzirki zaman PCB-lerinde olara birnäçe gatlak bar: substrat, yzlar, lehim maskasy we ýüpek ekran.PCB-de iň möhüm materiallardan biri misdir we misiň beýleki garyndylaryň ýerine ulanylmagynyň birnäçe sebäbi bar ...

 • Işiňiz üçin mis folga öndürmek - Civen metal

  Mis folga öndürmek taslamasy üçin metaldan gaýtadan işleýän hünärmenlere ýüz tutuň.Hünärmen metallurgiýa inersenerler toparymyz, metal gaýtadan işlemegiň taslamalaryna garamazdan, siziň hyzmatyňyzda.2004-nji ýyldan başlap, metal gaýtadan işleýän hyzmatlarymyzyň kämilligi bilen tanalýarys.Siz edip bilersiňiz ...

 • “Civen” metal mis folga bilen işleýiş nyrhlary fewral aýynda möwsümleýin pese gaçdy, ýöne mart aýynda ep-esli ýokarlanmagy ähtimal.

  ŞANGHAI, 21-nji mart (Civen Metal) - Civen Metal-yň gözlegine görä, Hytaýyň mis folga öndürijilerinde fewral aýynda ortaça 86,34%, MoM 2,84 bal aşaklady.Uly, orta we kiçi kärhanalaryň iş derejesi degişlilikde 89,71%, 83.58% we 83.03% boldy....

 • Elektrolitik mis folga önümçiligi we önümçilik prosesi

  Elektrolitik mis folga önümçiligi: Elektron senagatyň esasy materiallaryndan biri hökmünde elektrolitik mis folga, esasan, öý enjamlarynda, aragatnaşykda, hasaplaýyşda (3C) giňden ulanylýan çap edilen elektron tagtasyny (PCB), litiý-ion batareýalaryny öndürmek üçin ulanylýar. täze energiýa i ...

 • ED mis folga nädip öndürmeli?

  ED mis folga klassifikasiýasy: 1. Işleýişine görä ED mis folga dört görnüşe bölünip bilner: STD, HD, HTE we ANN 2. surfaceerüsti nokatlara görä ED mis folga dört görnüşe bölünip bilner: ýer ýok bejermek we posuň öňüni almak, poslama garşy ýerüsti bejermek, ...

 • Mis folga bilen ajaýyp sungat eserlerini hem döredip biljekdigini bilýärsiňizmi?

  Bu usul mis folga bilen bir nagyş yzarlamagy ýa-da çyzmagy öz içine alýar.Mis folga aýna dakylansoň, nagyş takyk pyçak bilen kesilýär.Soňra gyralar göterilmezligi üçin nagyş ýakylýar.Satyjy göni mis folga listine ulanylýar, taki ...

 • Mis korona wirusyny öldürýär.Bu hakykatmy?

  Hytaýda saglyk nyşany bolan “qi” diýilýärdi.Müsürde ebedi ýaşaýşyň nyşany bolan "anh" diýilýärdi.Finikiýalylar üçin bu söýgi we gözelligiň hudaýy Afrodit bilen manydaşdy.Bu gadymy siwilizasiýalar misiň, t ...

 • Mis folga näme togalanýar we nädip ýasalýar?

  Aýlanan mis folga, sferik gurluşly metal folga, fiziki togalanma usuly bilen öndürilýär we öndürilýär, önümçilik prosesi aşakdaky ýaly: Ingoting: Çig mal inedördül sütün şekilli ingotyň içine guýulmak üçin ereýän peje ýüklenýär.Bu proses materialy kesgitleýär ...

 • Elektrolitik (ED) mis folga näme we ony nädip ýasaýar?

  Sütünli gurluşly metal folga, elektrolitik mis folga, adatça himiki usullar bilen öndürilýär diýilýär, önümçilik prosesi aşakdaky ýaly: eritmek: Çig mal elektrolitik mis kagyzy mis kükürdi öndürmek üçin kükürt kislotasynyň erginine goýulýar ...

 • Elektrolitik (ED) mis folga bilen togalanan (RA) mis folga arasynda näme tapawutlar bar?

  ITEM ED RA Prosessor aýratynlyklary → Önümçilik prosesi → Kristal gurluş → Galyňlyk diapazony → Iň giňligi → Elýeterli temperatura → faceerüsti bejergi Himiki örtük usuly Sütün gurluşy 6μm ~ 140μm 1340mm (umuman 1290mm) gaty goşa ýalpyldawuk / ýekeje mat / do ...

 • Zawodda mis folga öndürmek prosesi

  Senagat önümleriniň giň toplumynda özüne çekiji mis, köp taraply material hökmünde seredilýär.Mis folga, gyzgyn we sowuk rulony öz içine alýan folga degirmeniniň içinde gaty önümçilik prosesi bilen öndürilýär.Alýumin bilen birlikde mis giňden ...

Kim bize ynanýar?

 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz
 • Biziň hyzmatdaşymyz