<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Sorag-jogaplar - Civen metal material (Şanhaý) Co., Ltd.

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Mis folga näme?

Mis folga gaty inçe mis materialdyr.Amal boýunça iki görnüşe bölüp bolar: togalanan (RA) mis folga we elektrolitiki (ED) mis folga.Mis folga ajaýyp elektrik we ýylylyk geçirijiligine eýedir we elektrik we magnit signallaryny goramak häsiýetine eýedir.Mis folga takyk elektron böleklerini öndürmekde köp mukdarda ulanylýar.Döwrebap önümçiligiň ösmegi bilen has inçe, has ýeňil, has kiçi we ykjam elektron önümlerine bolan isleg mis folga üçin has giň gerimlere sebäp boldy.

Mis folga näme?

Aýlanan mis folga RA mis folga diýilýär.Fiziki togalanmak arkaly öndürilýän mis materialdyr.Önümçilik prosesi sebäpli RA mis folga içerde sferik gurluşa eýe.Düwürtme prosesini ulanyp, ýumşak we gaty gylyk bilen sazlanyp bilner.RA mis folga ýokary derejeli elektron önümlerini öndürmekde, esasanam materialda belli bir derejede çeýeligi talap edýän önümlerde ulanylýar.

Elektrolitik / elektrodepozitlenen mis folga näme?

Elektrolitik mis folga ED mis folga diýilýär.Himiki çöketlik prosesi bilen öndürilýän mis folga materialy.Önümçilik prosesiniň häsiýeti sebäpli elektrolitik mis folga içerde sütün gurluşyna eýe.Elektrolitik mis folga öndürmek prosesi birneme ýönekeý we zynjyr tagtalary we litiý batareýasynyň negatiw elektrodlary ýaly köp sanly ýönekeý prosesi talap edýän önümlerde ulanylýar.

RA we ED mis folgalarynyň arasynda nähili tapawutlar bar?

RA mis folga we elektrolitik mis folga aşakdaky ugurlarda artykmaçlyklary we kemçilikleri bar:
RA mis folga mis düzümi taýdan has arassa;
RA mis folga, fiziki aýratynlyklary boýunça elektrolitik mis folga garanyňda has gowy öndürijilige eýe;
Mis folgasynyň iki görnüşiniň arasynda himiki aýratynlyklary boýunça az tapawut bar;
Bahasy nukdaýnazaryndan, ED mis folga, has ýönekeý önümçilik prosesi sebäpli köpçülikleýin öndürmek has aňsat we kalendarly mis folga garanyňda arzan.
Adatça, RA mis folga önüm öndürmegiň irki döwürlerinde ulanylýar, ýöne önümçilik prosesi has ösensoň, çykdajylary azaltmak üçin ED mis folga öz üstüne alar.

Mis folga näme üçin ulanylýar?

Mis folga gowy elektrik we ýylylyk geçirijiligine, şeýle hem elektrik we magnit signallary üçin gowy gorag aýratynlyklaryna eýedir.Şonuň üçin köplenç elektron we elektrik önümlerinde elektrik ýa-da ýylylyk geçirijisi ýa-da käbir elektron bölekleri üçin gorag serişdesi hökmünde ulanylýar.Mis we mis erginleriniň görünýän we fiziki aýratynlyklary sebäpli binagärlik bezeginde we beýleki pudaklarda hem ulanylýar.

Mis folga näme?

Mis folga üçin çig mal arassa misdir, ýöne çig mal dürli önümçilik prosesi sebäpli dürli ýagdaýlarda bolýar.Aýlanan mis folga, adatça eredilip, soň togalanýan elektrolitik katod mis listlerinden ýasalýar;Elektrolitik mis folga, mis hammam ýaly eremek üçin çig mallary kükürt kislotasynyň erginine salmaly, soň bolsa kükürt kislotasy bilen has gowy eremek üçin mis ýa-da mis sim ýaly çig mallary ulanmaga has ýykgyn edýär.

Mis folga erbet gidýärmi?

Mis ionlary howada örän işjeňdir we howadaky kislorod ionlary bilen aňsatlyk bilen reaksiýa berip, mis oksidi emele getirip biler.Mis folgasynyň üstüni önümçilik döwründe otag temperaturasyna garşy okislenme bilen bejerýäris, ýöne bu diňe mis folganyň okislenýän wagtyny gijikdirýär.Şonuň üçin mis folga açylandan soň gysga wagtda ulanmak maslahat berilýär.Ulanylmaýan mis folga üýtgäp durýan gazlardan uzakda gurak, ýagtylyga garşy ýerde saklaň.Mis folga üçin saklanylýan temperatura 25 gradus, çyglylyk 70% -den geçmeli däldir.

Mis folga geçiriji?

Mis folga diňe bir geçiriji material däl, eýsem elýeterli iň amatly senagat materialydyr.Mis folga adaty metal materiallardan has gowy elektrik we ýylylyk geçirijiligine eýe.

Mis folga lentasy iki tarapynda-da geçirijimi?

Mis folga lentasy, umuman, mis tarapynda geçiriji bolup durýar, ýelimleýji tarapy hem ýelimleýji geçiriji tozy goýup, geçiriji edip bolýar.Şonuň üçin satyn alnanda bir taraply geçiriji mis folga lentasynyň ýa-da iki taraplaýyn geçiriji mis folga lentasynyň gerekdigini ýa-da ýokdugyny tassyklamaly.

Mis folga bilen okislenmegi nädip aýyrmaly?

Surfaceerüsti okislenme bilen mis folga alkogol gubkasy bilen aýrylyp bilner.Uzak wagtlap okislenme ýa-da uly meýdanyň okislenmegi bolsa, kükürt kislotasynyň ergini bilen arassalamak arkaly aýyrmaly.

Dokalanan aýna üçin iň gowy mis folga haýsy?

“CIVEN Metal” -da ulanmak gaty aňsat reňkli aýna üçin mis folga lentasy bar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?