<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Habarlar - Reňkli aýna üçin dogry mis folga saýlamak

Reňkli aýna üçin dogry mis folga saýlamak

Reňkli aýna üçin sungat döretmek, esasanam täze doglan çagalar üçin kyn bolup biler.Iň oňat mis folga saýlamak, folganyň ululygy we galyňlygy ýaly birnäçe faktor bilen kesgitlenýär.Ilki bilen taslamanyň zerurlyklaryna laýyk gelmeýän mis folga almak islemeýärsiňiz.

Iň oňat mis folga saýlamak üçin maslahatlar

Bagtymyza,Civen metalTaslamada ulanmak üçin dogry, ýöne amatly mis folga satyn alanyňyzda peýdaly düşünjeleri bar.Reňkli aýna üçin laýyk mis folga saýlanyňyzda haýsy möhüm pikirleri göz öňünde tutmaly?Hapalanan aýna taslamasy üçin iň oňat mis folga almazdan ozal göz öňünde tutmaly käbir faktorlara göz aýlarys.

Taslamanyň ululygy
Taslamanyň göwrümi, ulanmak üçin ýaramly mis folganyň ululygyny görkezýär.Aýna ulanmak üçin 3/16 ″ ýa-da 1/4 ″ mis folga ajaýyp.Bu aralykdan has giň folga, gurlanda adatça kyn bolýar.Has uly aýna paneller üçin ulanylanda-da has giň folga gowy işlemeýär.Taslamanyň göwrümini göz öňünde tutup, reňkli aýna üçin dogry mis folga saýlanyňyzda aýrylmazdyr.“Civec Metal” ähli taslamalary ýerine ýetirmek üçin dürli ululykdaky mis folga bilen üpjün edýär.

mis folga we aýna (1)

Mis folga ini

Mis folgaýuka çyzyklary galdyrýan täsirli we güýçli däl.Sebäbi metalda goşmaça lehim ulanylyp bilner.Suratkeşleriň köpüsi 7/32 ″ folga ulanmagy makul bilýärler, ýöne mis folga giňligini üýtgedeniňizde has çuňluk gerek.Has galyň aýna ¼ ”ini folga talap edýär.Goşmaça effektleri ulanmak üçin folga ýiti razor bilen kesmek paýhaslydyr.Mundan başga-da, folga çyzyklary wagtyň geçmegi bilen ýuka bolansoň, iş taslamaňyzda uzaklyk düzmek kyn däl.Muňa ýetmek üçin, soňky degirmenleri goşanyňyzda 5/32 ″ ýa-da 3/16 ″ folga idealdyr.

Mis folga galyňlygy
Mis folgaadatça mil bilen ölçelýär.Arzan mis folga, esasanam burçlara oturdylanda aňsat könelmegine we ýyrtylmagyna üns beriň.Asyl we ýokary hilli mis folga ýyrtylmaýar we şonuň üçin aýna taslamalary üçin amatlydyr.Iň inçe mis folga 1 mil, ýöne aýna taslamalarynyň köpüsine 1,25 mil folga gerek.Folganyň bu görnüşi ýyrtylmaga çydamly we egri aýna meýdançalarynda gurmak üçin amatlydyr.

mis folga we aýna (8)

Arka üçin reňk görnüşi
Mis folga arkalary 3 dürli reňkde bolýar;gara, kümüş we mis.Amatly reňk goldawy, ulanyljak mis folga reňkine laýyk gelmelidir.Mis patina üçin, mis bilen goldanýan folga gurmak üçin iň gowusydyr.Opalescent ýaly beýleki äýnekler belli bir reňk goldawyny talap etmeýär, sebäbi arkasyny görmek kyn.Aç-açan äýnekleriň tapawutlanmagy we göze ilmegi üçin gabat gelýän goldaw gerek.Aýnanyň reňki özüne çekijiligi ýüze çykarmak üçin aýna laýyk bolmaly.

Taslamanyň dizaýny
Şahsy islegleri we islegleri goşanyňyzda taslama dizaýny möhüm rol oýnaýar.Taslamadaky has agyr setirler has giň folga talap edýär.Has dar folga has ýeňil taslama dizaýnyny üpjün etmekde ajaýyp.

Aýna bölejiginiň daşky görnüşi
Reňkli aýnada dürli mis folga giňligini ulanmak, esasanam agyr folga bar ýerinde goşmaça ünsi üpjün edýär.Geň galdyryjy ýeri, folga fonda birinji hatardan aýyrmak arkaly goşmaça maglumatlary berýär.Şeýle hem, aýna bölejigine uly ünsi çekip, bir mowzuk goşmak mümkin.

mis folga we aýna (6)

Mis folga ulanyp nädip folga etmeli

Folga başlamak üçin ilki bilen folgany taslamanyň gyrasyndan uzaklaşdyryň.Bu reňklenen aýna bilen folga arasyndaky baglanyşygy güýçlendirýär.Sebäbi folga gowşap bilýän gyrasyndan baglanyşmaýar.Folga berlende, taslama böleginiň sanly setirlerini barlaň we dogry ýelmeşmek üçin şol ýerden başlaň.

Ueelim eremäge ýykgyn edýär we şeýlelik bilen saklanmansoň, ýuwaş-ýuwaşdan lehimlemekden gaça duruň.Ueelimiň maksady, iň soňky lehimlenýänçä folga üýtgemän saklamakdyr.Şeýle hem, lehimiň umumy durnuklylygyny üpjün etmek üçin daşarky mis folganyň giňligini sazlaň.

Mis mis folga
Mis mis folga iki rulonyň üsti bilen mis folga geçende ajaýyp.Bu mis folga taslama üçin iň oňat galyňlygy gazanmaga mümkinçilik berýär.Ra mis tebigat boýunça tekiz we şonuň üçin has çeýe, esasanam egri iş ýerlerinde aýlananda.Möhümi, rulonlaryň basyşy ýaly birnäçe faktorlaryň netijesinde mis folgalaryň gödekligi üýtgäp durýar.

Hil mis folga aýratynlyklary

Mis folga lehim ulanyp, äýnegi birleşdirmäge kömek edýär.Bir lehim synp bilen gatnaşyga gireninde tutmaýar we şonuň üçin mis folga talap edilýär we esas bolup hyzmat edýär.“Cevic Metal” bu aýratynlyklara eýe bolan iň oňat, ýöne ýokary hilli mis folga bilen üpjün edýär.

· Çeýeligi: Egrilen ýüzlerde ýokary hilli mis folga has oňat işlemeli.Munuň bilen, folga ýyrtylman aýna rahat oturmak üçin iň az tagalla bilen uzalmaly diýmekdir.Zaýalanan äýnek üçin mis folga, gurlanda dolandyrmak aňsat bolmaly.
· Softumşaklyk: Taslamanyň üstünde gowy uzalmak üçin folga ýumşak bolmaly.Misumşak mis folga gaty folga bilen deňeşdirilende aýnanyň görnüşine laýyk gelýär.Möhümi, ýumşak folgalaryň hemmesi iň gowusy däl.Aýna taslamasynyň, esasanam ýumşak mis folga talap edýänleriň hemmesi üçin kanuny satyjy.
· Güýç: laýyk mis folga güýçli bolmaly we gurnama gowy ýapyşmaly.Güýçli folga, islendik kinkleri ýok etmek bilen bir hatarda işleýär.

mis folga we aýna (7)

Mis folga has uzak saklamak

Mis folga daşky gurşaw şertlerine sezewar bolup, olary goramak möhümdir.Mis folga goramak, çalyşmak bilen baglanyşykly çykdajylardan gaçmaga kömek edýär.Ine, mis folga ömrüni uzaldyp bilersiňiz.

· Mis folgalaryny salkyn we gurak ýerde saklaň.Howa geçirijilikli halta uzak wagtlap ulanmak üçin amatly serişdedir.
· Olary howa geçirmeýän bankalara oturtmak, çyglylygyň mis folga görnüşine we hiline täsir etmeginiň öňüni alýar.

“Cevic Metal” çeper we awtoulag eserlerine laýyk gelýän mis folga bilen üpjün edýär.Berlen önümleriň hemmesi adaty mis folga bilen deňeşdirilende has uzak dowam edýär.


Iş wagty: Iýul-05-2022