“Civen” metal mis folga bilen işleýiş nyrhlary fewral aýynda möwsümleýin pese gaçdy, ýöne mart aýynda ep-esli ýokarlanmagy ähtimal.

ŞANGHAI, 21-nji mart (Civen Metal) - Civen Metal-yň gözlegine görä, Hytaýyň mis folga öndürijilerinde fewral aýynda ortaça 86,34%, MoM 2,84 bal aşaklady.Uly, orta we kiçi kärhanalaryň iş derejesi degişlilikde 89,71%, 83.58% we 83.03% boldy.

COPPER FOIL

Pese gaçmagy esasan bir aýyň gysga bolmagy bilen baglanyşyklydy.Mis folga öndürijiler, köplenç düýpli abatlaýyş ýa-da sargytlaryň düýpgöter pese gaçmagyndan başga ýagdaýlarda ýylyň dowamynda üznüksiz önüm öndürýärler.Elektronika pudagyndan sargytlar fewral aýynda azalmagyny dowam etdirdi.Öý enjamlary babatynda ak harytlar üçin täze eksport sargytlary azaldy, netijede elektron zynjyrlarda ulanylýan mis folga bolan isleg azaldy.Mis folga öndürijileriniň taýýar önümleriň inwentar / önümçilik gatnaşygy aýda 2,04 göterim ýokarlap, 6,5 göterime çenli ýokarlandy.Lityum batareýasynyň mis folga nukdaýnazaryndan, Bahar baýramynda logistika we eltip bermegiň pes netijeliligi sebäpli taýýar önümleriň sanawy birneme ýokarlandy.

Batareýa (3) -1

Isleg nukdaýnazaryndan Hytaýyň kuwwatly batareýasynyň oturdylan kuwwaty 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda 16.2 GWt bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 86,9% ýokarlandy.Täze energiýa ulaglaryna subsidiýalar we awtoulag kompaniýalary tarapyndan satuw mahabaty bilen täze energiýa ulaglarynyň öndürilmegi we satuwy ep-esli ýokarlandy, bu bolsa batareýanyň ýokary akymyny we litiý batareýasynyň mis folga islegini ýokarlandyrdy.

CAR-2

Amal nyrhlary mart aýynda 5,4 göterim ýokarlap, MoM-den 91,74 göterime çenli ýokarlanar diýlip garaşylýar.Aragatnaşyk pudagynda sarp edişiň çalt dikeldilmegi netijesinde elektron zynjyrlarda ulanylýan mis folga bolan isleg artdy we PCB-lerde, 5G esasy stansiýa antennalarynda we serwerler üçin substratlarda ulanylýan dar tagta sargytlar ýeterlik däl.Bu aralykda, jübi telefonlary ýaly adaty elektroniki ugurlardaky sargytlar hem birneme dikeldildi, munuň bir sebäbi Europeewropa we ABŞ-nyň Russiýa garşy girizen häzirki sanksiýalary käbir hytaý markalaryna sargytlaryň birneme ýokarlanmagyna sebäp boldy.Täze energiýa ulaglary üçin bazar perspektiwasy optimistik bolup galar we NEV öndürijileri henizem doly güýjünde işleýärler.


Iş wagty: 20-nji mart-2022-nji ýyl