Işiňiz üçin mis folga öndürmek - Civen metal

Mis folga öndürmek taslamasy üçin metaldan gaýtadan işleýän hünärmenlere ýüz tutuň.Hünärmen metallurgiýa inersenerler toparymyz, metal gaýtadan işlemegiň taslamalaryna garamazdan, siziň hyzmatyňyzda.

2004-nji ýyldan başlap, metal gaýtadan işleýän hyzmatlarymyzyň kämilligi bilen tanalýarys.Şonuň üçin ähli metallary gaýtadan işleýän işleriňiz bilen bize ynanyp bilersiňiz: dizaýndan tä ahyryna çenli, şol sanda gaýtadan işlemek, açyk hyzmatlary hödürleýäris.
Metaly gaýtadan işleýän merkez hökmünde Civen, kesmek we gurnamak ýaly köp sanly hyzmatlary hödürlemegiň artykmaçlygyny hödürleýär.Şonuň üçin taslamalaryňyzy başdan ahyryna çenli amala aşyryp bilersiňiz.

Mis folga öndürmek näme üçin peýdaly?
Misiň köp häsiýeti ony köp gözlenýän metal edýär:

ýokary elektrik geçirijiligi;
ýokary ýylylyk geçirijiligi;
poslama garşylyk;
mikroblara garşy;
gaýtadan ulanylýan;
çeýeligi.
Bu häsiýetleriň hemmesi, misiň köp meýdanda ulanylmagyny üpjün edýär, şolardan elektrik simleri we sanitar-tehniki enjamlary iň köp ýaýran.Mikroblara garşy häsiýeti, agyz suwuny daşaýan turbalary öndürmekde, azyk, ýyladyş we kondisioner pudaklarynda hem ulanylmagynyň sebäbi.

Onuň çeýeligi bezeg zatlaryny we hatda şaý-sepleri öndürmekde saýlama materialyna öwrülýär.

Mis folga, elektrik berkitmelerinde ýa-da elektrik paýlaýyş programmalarynda ýylylyk geçiriji ýa-da geçiriji hökmünde ulanylýar.Mundan başga-da, onuň poslama garşylygy taryhy binalary henizem üýtgemän örtükleri bilen haýran galdyrmaga mümkinçilik berýär.

Taslamaňyzyň gerimi nähili bolsa-da, “Civen Metal” -dan metal gaýtadan işleýän hünärmenlere bil baglaň.

siwen mis folga (4) -1Civen Metal-da öndürilen mis folga.

Mis folga her inedördül fut üçin unsiýada ölçelýär.Bir mis listiň inedördül metrine 16 ýa-da 20 unsiýa, uzynlygy 8 we 10 fut bolýar.Mis folga rulonlarda satylýandygy sebäpli, islendik uzynlykda kesilip bilner.Bu size wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

“Civen Metal” -da taslamaňyzy amala aşyrmak üçin ähli tejribämizi sarp edýäris.Has giňişleýin öwrenmek üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Mis folga öndürmek üçin Civen Metal saýlaň
Pikiriňiz barmy, ýöne ony düzmekde kömek gerekmi?Dizaýn kömek hyzmatlarymyzy almak üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

“Civen Metal” -y saýlamak bilen, hünär saglygy we howpsuzlyk ülňülerine laýyklykda berk usullara laýyklykda ýerine ýetirilen deňsiz-taýsyz hil işini alarsyňyz.Şeýle hem, her tarapdan garaşýanlaryňyza laýyk gelýän bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilen iş kepilligi bar.

siwen mis folga (1)Mis folga öndürmek hyzmatymyz hakda soraglaryňyz bar bolsa, haýal etmän bize ýüz tutuň.Bilermenler toparymyzyň agzasy size jogap bermekden hoşal bolar.


Iş wagty: Apr-05-2022