Zawodda mis folga öndürmek prosesi

Senagat önümleriniň giň toplumynda özüne çekiji mis, köp taraply material hökmünde seredilýär.

Mis folga, gyzgyn we sowuk rulony öz içine alýan folga degirmeniniň içinde gaty önümçilik prosesi bilen öndürilýär.

Alýumin bilen bir hatarda, mis demir önümleriniň arasynda ýokary derejeli material hökmünde senagat önümlerinde giňden ulanylýar.Hususan-da, soňky ýyllarda ykjam telefonlar, sanly kameralar we IT enjamlary ýaly elektron önümlerine mis folga bolan isleg artdy.

Folga ýasamak

Inçe mis folga ýa-da elektrodepozisiýa ýa-da togalanmak arkaly öndürilýär.Elektrodepozisiýa üçin mis elektrolit öndürmek üçin ýokary derejeli mis kislotada ermeli.Bu elektrolit ergini bölekleýin çümdürilen, elektrik zarýadly aýlanýan depreklere sorulýar.Bu depreklerde misiň inçe filmi elektrodepozitirlenýär.Bu amal örtük hökmünde hem bellidir.

Elektrodepozirlenen mis öndürmek prosesinde mis folga, DC naprýa .eniýe çeşmesine birikdirilen mis ergininden titanyň aýlanýan deprekine goýulýar.Katod deprek bilen birikdirilýär we anod mis elektrolit erginine çümýär.Elektrik meýdany ulanylanda, mis gaty haýal aýlanýarka deprekde goýulýar.Deprek tarapyndaky mis üstü, ters tarapy gödek bolsa tekiz.Deprek tizligi näçe haýal bolsa, mis galyňlaşýar we tersine.Mis titanyň deprekiniň katod ýüzüne çekilýär we ýygnanýar.Mis folganyň mat we deprek tarapy, mis PCB ýasamak üçin amatly bolar ýaly dürli bejeriş sikllerinden geçýär.Bejergiler mis bilen örtülen laminasiýa prosesinde mis bilen dielektrik interleýeriň arasynda ýelmeşmegi güýçlendirýär.Bejergileriň başga bir artykmaçlygy, misiň okislenmesini haýallatmak bilen, zaýa garşy serişdeler hökmünde çykyş etmekdir.

3
6
5

Surat 1:Elektrodepozitlenen mis öndürmek prosesiFigure 2, togalanan mis önümleriniň önümçilik proseslerini görkezýär.Aýlaw enjamlary takmynan üç görnüşe bölünýär;ýagny gyzgyn togalanýan degirmenler, sowuk degirmenler we folga degirmenleri.

Inçe folga rulonlary emele gelýär we soňky görnüşine öwrülýänçä soňraky himiki we mehaniki bejergiden geçýär.Mis folgalaryň togalanma prosesine shematiki syn 2-nji suratda berilýär. Dökülen misiň bir bölegi (takmynan ölçegleri: 5mx1mx130mm) 750 ° C çenli gyzdyrylýar.Soň bolsa, asyl galyňlygynyň 1/10 bölegine çenli birnäçe ädimde tersine gyzdyrylýar.Ilkinji sowukdan öň ýylylygy bejermekden gelýän tereziler degirmen bilen aýrylýar.Sowuk togalanmak prosesinde galyňlygy takmynan 4 mm-e çenli azalýar we rulonlar üçin listler emele gelýär.Amal şeýle bir gözegçilikde saklanýar welin, material diňe uzalýar we giňligini üýtgetmeýär.Sahypalar mundan beýläk emele gelip bilmeýändigi sebäpli (material gaty kynlaşdy) ýylylyk bejergisini geçirýärler we takmynan 550 ° C çenli gyzdyrylýar.


Iş wagty: 13-2021-nji awgust