Mis korona wirusyny öldürýär.Bu hakykatmy?

Hytaýda saglyk nyşany bolan “qi” diýilýärdi.Müsürde ebedi ýaşaýşyň nyşany bolan "anh" diýilýärdi.Finikiýalylar üçin bu söýgi we gözelligiň hudaýy Afrodit bilen manydaşdy.
Bu gadymy siwilizasiýalar 5, o00 ýyldan gowrak wagt bäri ýer ýüzündäki medeniýetleriň saglygymyz üçin möhüm ähmiýete eýe bolan misden ybaratdy.Dümewler, E. coli ýaly bakteriýalar, MRSA ýaly superbuglar, hatda koronawiruslar gaty gaty ýerlere gonanda, dört-bäş güne çenli ýaşap bilerler.Emma mis we bürünç ýaly mis erginlerine gonanlarynda, birnäçe minutyň içinde ölüp başlaýarlar we birnäçe sagadyň dowamynda tanalmaýarlar.
Sauthempton uniwersitetiniň daşky gurşawy goramak boýunça professory Bill Keewil: "Wiruslaryň ýaňy bölünip aýrylandygyny gördük" -diýdi."Misiň üstüne gonýarlar, bu bolsa olary peseldýär." Hindistanda müňlerçe ýyl bäri adamlar mis käselerden içýärler.Hatda şu ýerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda-da mis çyzygy içilýän suwuňyzy getirýär.Mis tebigy, passiw, mikroblara garşy materialdyr.Elektrik ýa-da akartma zerurlygy bolmazdan, öz ýüzüni öz-özünden sterilizasiýa edip biler.
Senagat rewolýusiýasy döwründe mis desgalar, enjamlar we binalar üçin material hökmünde ösdi.Mis henizem elektrik torlarynda giňden ulanylýar - mis bazary aslynda ösýär, sebäbi material şeýle täsirli geçiriji.Theöne material 20-nji asyrdan täze materiallar tolkuny bilen köp sanly gurluşyk programmalaryndan çykaryldy.Plastmassa, gyzgyn aýna, alýumin we poslamaýan polat häzirki zaman materiallary bolup, arhitekturadan başlap, Apple önümlerine çenli ulanylýar.Bürünç gapy düwmeleri we tutawaçlar arhitektorlar we dizaýnerler has ýumşak (we köplenç arzan) materiallary saýlansoň, stilden çykdy.

Indi Keewil misleri köpçülik ýerlerinde we esasanam hassahanalarda yzyna getirmegiň wagty geldi diýip hasaplaýar.Global pandemiýalardan doly gutulgysyz geljegiň öňünde saglygy goraýyşda, jemgyýetçilik transportynda we hatda öýlerimizde mis ulanmalydyrys.COVID-19-ny duruzmak gaty giç bolsa-da, indiki pandemiýamyz hakda pikir etmek entek ir däl. Misiň peýdalary, mukdary
Gelýändigini gören bolmaly, aslynda kimdir biri gördi.
1983-nji ýylda lukman gözlegçisi Phillis J. Kuhn hassahanalarda gören misiň ýitip gitmegi baradaky ilkinji tankydy ýazdy.Pittsburgdaky Hamot lukmançylyk merkezinde arassaçylyk boýunça okuw wagtynda, talyplar hassahananyň töwereginde hajathana gaplary we gapy düwmeleri ýaly dürli ýüzleri süpürdiler.Hajathanalaryň mikroblardan arassa bolandygyny, käbir enjamlaryň hapa bolandygyny we agar plitalarynda köpelmegine rugsat berilende howply bakteriýalaryň ulalandygyny gördi.

“Poslamaýan polatdan ýasalan gapylar we itek plitalary hassahananyň gapysynda arkaýyn arassa görünýär.Munuň tersine, gapydan ýasalan gaplar we zaýalanan bürünçden ýasalan gaplar hapa we hapa görünýär "-diýdi.Butöne zaýalananda-da, adatça 67% mis we 33% sink garyndysy bolan bürünç - bakteriýalary öldürýär, poslamaýan polat - takmynan 88% demir we 12% hrom bakteriýalaryň ösmegine päsgel bermeýär. "
Netijede, ähli saglygy goraýyş ulgamynyň berjaý etmegi üçin ýönekeý netijä gelip, kagyzyny örtdi.“Keselhanaňyz täzelenýän bolsa, köne bürünç enjamlaryny saklamaga synanyşyň ýa-da gaýtalaň;poslamaýan polat enjamyňyz bar bolsa, her gün dezinfeksiýa edilýändigine göz ýetiriň, esasanam möhüm ýerlerde. ”
Onýyllyklardan soň we Mis Ösüş Assosiasiýasynyň (mis senagaty söwda topary) maliýeleşdirmegi bilen Keewil Kuhyň gözlegini hasam öňe sürdi.Dünýäniň iň gorkuly patogenleri bilen öz laboratoriýasynda işlemek bilen, diňe bir misiň bakteriýalary netijeli öldürmeýändigini görkezdi;wiruslary hem öldürýär.
Keewiliň eserinde sterilizasiýa etmek üçin bir tabak mis alkogola batyrýar.Soňra islendik ýagdan dynmak üçin ony asetona batyrýar.Soň bolsa birneme patogeniň üstüne taşlaýar.Birnäçe pursatda gurady.Nusga birnäçe minutdan birnäçe güne çenli islendik ýerde ýerleşýär.Soň bolsa ony aýna monjuklardan we suwuklykdan doly gutuda silkýär.Monjuklar bakteriýalary we wiruslary suwuklyga siňdirýär we olaryň bardygyny anyklamak üçin suwuklyk alynyp bilner.Beýleki ýagdaýlarda, mikroskopiýa usullaryny oýlap tapdy, oňa patogeniň ýere degen pursatynda mis tarapyndan ýok edilýändigini synlamaga we ýazmaga mümkinçilik berýär.
Onuň pikiriçe, täsir jady ýaly görünýär, ýöne şu wagt oýnalýan hadysalara ylym gowy düşünilýär.Haçan-da wirus ýa-da bakteriýalar tabaga urlanda, mis ionlary bilen doldurylýar.Şol ionlar öýjüklere we ok ýaly wiruslara aralaşýar.Mis diňe bu patogenleri öldürmeýär;içindäki nuklein kislotalaryna ýa-da köpeliş meýilnamalaryna çenli olary ýok edýär.
Keýwil: "Mutasiýa [ýa-da ewolýusiýa] mümkinçiligi ýok, sebäbi ähli genler ýok edilýär" -diýdi."Bu misiň hakyky peýdalaryndan biridir."Başga bir söz bilen aýdylanda, mis ulanmak antibiotikleri aşa bellemek töwekgelçiligi bilen ýüze çykmaýar.Bu diňe gowy pikir.

mis folga

Hakyky synagda mis özüniň gymmatlydygyny subut edýär Laboratoriýanyň daşyndaky beýleki gözlegçiler, hakyky lukmançylyk şertlerinde ulanylanda misiň tapawudynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anykladylar - bu hassahananyň gapy düwmelerini, şeýle hem hassahananyň düşekleri, myhmanlar ýaly ýerleri- 2015-nji ýylda Goranmak ministrliginiň grantynda işleýän gözlegçiler üç hassahanada ýokaşma derejesini deňeşdirip, üç hassahanada mis erginleri ulanylanda ýokaşma derejesini 58% peseldendigini anykladylar.Şuňa meňzeş barlag 2016-njy ýylda çaga reanimasiýa bölüminde geçirildi, bu infeksiýa derejesiniň şuňa meňzeş täsir galdyryjy peselişini düzdi.
Expöne çykdajy näme?Mis elmydama plastmassadan ýa-da alýuminden has gymmat we köplenç polatdan has gymmatly alternatiwadyr.Emma hassahanalarda ýüze çykýan ýokanç keselleriň saglygy goraýyş ulgamyna ýylda 45 milliard dollar sarp edýändigini, 90 000 adamyň ölmegini hem göz öňünde tutmaýandygyny göz öňünde tutsak, misiň täzeleniş bahasy deňeşdirilende az.

Milli-gözenek-hünärmen-mis folga
Mis pudagyndan indi maliýe kömegini almaýan Keewil täze gurluşyk taslamalarynda mis saýlamak jogapkärçiliginiň arhitektorlara degişlidigine ynanýar.Mis EPA tarapyndan tassyklanan ilkinji (we şu wagta çenli iň soňky) mikroblara garşy metal ýüzüdi.."Biz mis-nikeliň bakteriýalary we wiruslary öldürmekde bürünç ýalydygyny görkezdik" -diýýär.Mis nikel bolsa köne surnaý ýaly görünmeli däl;poslamaýan polatdan tapawudy ýok.
Köne mis enjamlaryny ýyrtmak üçin täzelenmedik dünýäniň beýleki binalary barada aýdylanda bolsa, Keewiliň bir maslahaty bar: “Näme etseňizem aýyrmaň.Bular iň gowy zatlar ".


Iş wagty: Noýabr-25-2021