Mis folga bilen ajaýyp sungat eserlerini hem döredip biljekdigini bilýärsiňizmi?

Bu usul mis folga bilen bir nagyş yzarlamagy ýa-da çyzmagy öz içine alýar.Mis folga aýna dakylansoň, nagyş takyk pyçak bilen kesilýär.Soňra gyralar göterilmezligi üçin nagyş ýakylýar.Satyjy, misiň folga listine gönüden-göni ulanylýar, ýylylygyň ýokarlanmagy sebäpli aşagyndaky aýnany döwmezlige üns beriň.Islenýän dokumanyň ýerine ýetirilenden soň, lehim arassalanyp, reňklenen aýna bölejiginiň 3D tebigatyna ünsi çekmek üçin patina ulanylýar.

Demirgazyk Jek Paýn

Bu panelleri döretmek üçin birnäçe sagat gerek.Nagyş ilki mis folga bilen yzarlanýar we soňra takyk pyçak bilen kesilýär.Her panel el bilen edilendigi sebäpli, aýnanyň dizaýnyna baglylykda hersi dürli-dürli.Dokma agajy we gaýa ajaýyp siluet effektini döredýär.

sosna

Demirgazyk çyralar

Bu ajaýyp Okeanside aýnasy Demirgazyk çyralaryny meňzeş etmek üçin ajaýyp.Mis folga bilen örtülen goşmaçalar, elbetde, ajaýyp aýna arka oturgyç alar.

ýagtylyk

GAR aýy

Bu eseriň yza ýa-da öň ýakylmagyna baglylykda düýbünden başga görnüş.Diametri 6 ”.we diňe demir çarçuwada goýulýar.Görnüşi gutarmak üçin gara patina ulanyldy.

aýy

Möjek

Bu bölekleriň yza ýa-da öň ýakylmagyna baglylykda düýbünden başga görnüş.Diametri 6 ”.we diňe demir çarçuwada goýulýar.Görnüşi gutarmak üçin gara patina ulanyldy.

möjek

 

Bu senetleri göreniňizde, olaryň hemmesiniň mis folga bilen ýasalandygyny bilip bilersiňizmi?


Iş wagty: 19-2021-nji dekabry