Elektrolitik mis folga önümçiligi we önümçilik prosesi

Elektrolitik mis folga önümçiligi:

Elektron senagatynyň esasy materiallaryndan biri hökmünde elektrolitik mis folga, esasan, öý enjamlary, aragatnaşyk, hasaplaýyş (3C) we täze energiýa pudagynda giňden ulanylýan çap edilen elektron tagtasyny (PCB), litiý-ion batareýalaryny öndürmek üçin ulanylýar.Soňky ýyllarda 5G tehnologiýasynyň we litiý batareýasynyň ösmegi bilen mis folga üçin has berk we täze talaplar talap edilýär.5G üçin gaty pes profilli (VLP) mis folga, litiý batareýasy üçin ultra inçe mis folga mis folga tehnologiýasynyň täze ösüş ugrunda agdyklyk edýär.

mis folga 20220220-3

Elektrolitik mis folga öndürmek prosesi:

Elektrolitik mis folganyň aýratynlyklary we häsiýetleri her öndüriji bilen üýtgäp bilse-de, amal aslynda şol bir bolmagynda galýar.Adatça, folga öndürijileriň hemmesi mis sulfatyň suwly erginini öndürmek üçin kükürt kislotasynda çig mal ýaly ulanylýan arassa elektrolitik mis bilen elektrolitik mis ýa-da galyndy mis simini eritýärler.Şondan soň, metal rolikini katod hökmünde alyp, metal mis katolik rolikiniň üstünde elektrolitiki reaksiýa arkaly yzygiderli elektrodepozitlenýär.Şol bir wagtyň özünde katod rolikinden gabyklanýar.Bu amal folga öndürmek we elektroliz prosesi hökmünde bellidir.Katodyň kesilen tarapy (tekiz tarapy) laminirlenen tagtanyň ýa-da PCB-iň üstünde görünýän, ters tarapy (köplenç gödek tarapy diýilýär) birneme ýerüsti bejergä sezewar bolýan we PCB-de rezin bilen baglanyşdyrylýar.Iki taraplaýyn mis folga, litiý batareýasy üçin mis folga öndürmek prosesinde elektrolitdäki organiki goşundylaryň dozasyna gözegçilik etmek arkaly emele gelýär.

mis folga 20220220-2

Elektroliz wagtynda elektrolitdäki kationlar katoda geçýär we katodda elektron alandan soň azalýar.Anionlar anoda göçüp, elektronlary ýitirenden soň okislenýär.Mis sulfat ergininde göni tok bilen iki elektrod birikdirildi.Soň bolsa, katodda mis bilen wodorodyň aýrylandygy anyklanar.Reaksiýa aşakdaky ýaly:

Katod: Cu2 + + 2e → Cu 2H + + 2e → H2 ↑
Anod: 4OH- -4e → 2H2O + O2 ↑
2SO42- + 2H2O -4e → 2H2SO4 + O2 ↑

Katodyň üstüni bejermekden soň, misiň belli bir galyňlygyny almak üçin, katoda goýlan mis gatlagy gabykdan aýrylyp bilner.Käbir funksiýalary bolan mis liste mis folga diýilýär.


Iş wagty: 20-2022-nji fewral