ED mis folga nädip öndürmeli?

ED mis folga klassifikasiýasy:

1. Öndürijilige görä, ED mis folga dört görnüşe bölünip bilner: STD, HD, HTE we ANN

2. surfaceerüsti nokatlara görä,ED mis folgadört görnüşe bölünip bilner: ýerüsti bejergisi we posuň öňüni almak, poslama garşy ýerüsti bejermek, bir taraplaýyn gaýtadan işlemek we poslama garşy göreşmek.

Galyňlygy ugrundan nominal galyňlygy 12μm-den az, inçe elektrolitik mis folga.Galyňlygy ölçemekdäki ýalňyşlygyň öňüni almak üçin we bir meýdanyň agramy 18 we 35μm elektrolitik mis folga ýaly aňladylýar, ýekeje agramy 153 we 305g / m2 deňdir.Arassa elektrolitik mis folga, garşylyk, güýç, uzalma, kebşirleme ukyby, gözenek, ýeriň çişligi we ş.m. ýaly ED mis folga hil standartlary.

mis folga (2) 1000

3.ED mis folgaelektrolitiki ergini taýýarlamak, elektroliz we elektrolitik mis folga öndürmek tehnologiýasyna laýyklykda gaýtadan işlemek önümçiligine bölünip bilner.

Elektrolit taýýarlamak:

Ilki bilen misiň eremegine tank azalandan soň arassalygy mis materialynyň 99,8% -den ýokary goýuň;soň kükürt kislotasyny garyşdyryp bişirýäris we erän mis sulfat alýarys.Konsentrasiýa talaplara ýetende mis sulfaty suw howdanyna salyň.Turbageçiriji we nasos howdany we “Unicom” öýjügi arkaly çözgüt aýlanyş ulgamy geler.Ergin aýlanyşygy durnukly bolansoň, elektroliz öýjügini güýçlendirip biler.Elektrolit bölejikleriň mis bahalaryny, Kristal ugruny, gödekligini, gözenekliligini we beýleki görkezijilerini üpjün etmek üçin degişli mukdarda surfaktant goşmalydy.

Elektrodlaryň we elektroliziň prosesi

Elektroliz katody, katod rulony diýilýän aýlanýan deprekdir.Şeýle hem, elýeterli ykjam kellesiz metal zolagy katod hökmünde ulanyp biler.Güýçden soň mis katoda goýulyp başlaýar.Şonuň üçin tigiriň we kemeriň ini elektrolitik mis folganyň giňligini kesgitleýär;we aýlanýan ýa-da hereket edýän tizlik elektrolitik mis folganyň galyňlygyny kesgitleýär.Katoda goýlan mis yzygiderli gabyklanýar, arassalanýar, guradylýar, kesilýär, örtülýär we üstünlikli dalaşgärlere iberilen bejergiden soň synag edilýär.Elektroliz anody gurşun ýa-da gurşun ergininde eräp bilmeýär.

mis folga (1) 1000Amal parametri diňe bir katodyň elektroliz tizligi bilen çäklenmän, elektrolit ergini ýa-da elektroliz wagtynda konsentrasiýa, temperatura, katodyň dykyzlygy bilen baglanyşyklydyr.

Titan katod rolikli egirme:

Titan sebäpli ýokary himiki durnuklylyk we ýokary güýç bar.Elektrolitik mis folga üçin rulonyň üstünden aňsatlyk bilen gabyk we pes gözenek.Elektrolitiki prosesde titan katody passiw hadysany döreder, şonuň üçin yzygiderli arassalamagy, üwemegi, ýalpyldawuk, nikel, hrom talap edýär.Elektrolitde azot ýa-da azotly aromatiki ýa-da alifat birleşmeler ýaly poslama inhibitorlary hem goşulyp bilner, passiwlik derejesi titanium katodyny haýalladýar .Bir käbir kompaniýalar çykdajylary azaltmak üçin poslamaýan polat katoddan peýdalanýarlar.

mis folga (3) 1000


Iş wagty: -anwar-09-2022