RA mis bilen ED misiň arasyndaky tapawut

Bizden köplenç çeýeligi soraýarlar.Elbetde, başga näme üçin “flex” tagta gerek?

"ED misini ulansaňyz, flex tagta ýarylarmy?" '

Bu makalanyň çäginde iki dürli materialy (ED-Electrodeposited we RA-roll-annealed) derňemek we olaryň zynjyryň uzak ömrüne täsirini synlamak isleýäris.Flex pudagy tarapyndan gowy düşünilse-de, tagta dizaýnerine bu möhüm habary almaýarys.

Geliň, folganyň bu iki görnüşini gözden geçireliň.Ine, mis mis we ED misiň kesiş synlary:

ED COPPER VS RA COPPER

Misdäki çeýeligi köp faktorlardan gelýär.Elbetde, mis näçe inçe bolsa, tagta has çeýe bolýar.Mis galyňlygy (ýa-da inçe) bilen birlikde çeýelige hem täsir edýär.PCB we flex zynjyr bazarlarynda ulanylýan misiň iki sany umumy görnüşi bar: ýokarda aýdylyşy ýaly ED we RA.

Anne mis mis folga (RA mis)
Rolled Annealed (RA) mis, onlarça ýyl bäri flex zynjyrlary öndürmekde we gaty flex PCB önümçilik pudagynda giňden ulanylýar.
Dänäniň gurluşy we tekiz üstü dinamiki, çeýe zynjyr amaly üçin amatlydyr.Aýlanan mis görnüşleri bilen gyzyklanýan başga bir ugur, ýokary ýygylykly signallarda we goýmalarda bar.
Misiň üstki çişliginiň ýokary ýygylykly goýulma ýitgisine täsir edip biljekdigi we has ýumşak mis ýüzüniň peýdalydygy subut edildi.

Elektroliz çöketligi mis folga (ED mis)
ED mis bilen, ýeriň gödekligi, bejergisi, däne gurluşy we ş.m. bilen baglanyşykly folga köpdürlüligi bar. Umuman aýdanyňda, ED mis dik däne gurluşyna eýe.Adaty ED mis, Rolled Annealed (RA) mis bilen deňeşdirilende adatça ýokary derejeli ýa-da gödek ýüzüne eýe.ED mis çeýeligi ýetmezçilik edýär we signalyň bitewiligini ýokarlandyrmaýar.
EA mis kiçijik çyzyklar we egilme garşylygy üçin ýaramly, RA mis çeýe PCB üçin ulanylýar.
Şeýle-de bolsa, dinamiki programmalarda ED misden gorkmaga hiç hili sebäp ýok.

COPPER FOIL-ÇINA

Şeýle-de bolsa, dinamiki programmalarda ED misden gorkmaga hiç hili sebäp ýok.Munuň tersine, ýokary sikl nyrhlaryny talap edýän inçe, ýeňil sarp ediji programmalarynda de-fakto saýlawy.Onlyeke-täk alada, PTH prosesi üçin “goşundy” örtügini nirede ulanýandygymyzy seresaplylyk bilen gözegçilik etmekdir.RA folga, has agyr tok goşundylary we dinamiki çeýe zerur bolan has agyr mis agramlary (1 ozdan ýokary) üçin ýeke-täk saýlawdyr.

Bu iki materialyň artykmaçlyklaryna we kemçiliklerine düşünmek üçin, mis folga görnüşiniň bu iki görnüşiniň bahasynyň we öndürijiliginiň peýdasyna we iň möhümi, täjirçilik taýdan elýeterli zatlara düşünmek möhümdir.Dizaýner diňe bir näme işlejekdigini däl-de, eýsem ahyrky önümi bazardan çykarmaz ýaly bahadan satyn alyp boljakdygyny ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutmalydyr.


Iş wagty: Maý-22-2022