<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Habarlar - Aýlaw tagtasynyň senagatynda mis folganyň roly

Mis folgasynyň aýlaw tagtasy pudagynda tutýan orny

PCB üçin mis folga

Elektron enjamlaryň ulanylyşynyň köpelmegi sebäpli bazara bu enjamlara isleg hemişe ýokarydy.Bu enjamlar häzirki wagtda daş-töweregimizi gurşap alýar, sebäbi dürli maksatly olara baglydyrys.Şol sebäpli, elektron enjamyna duş gelendigiňize ýa-da adatça öýde ulanýandygyňyza ynanýaryn.Bu enjamlary ulanýan bolsaňyz, elektron enjam bölekleriniň simli, işleýşi we enjamyň beýleki zatlara nädip birikdirilip bilinjekdigi hakda pikir edip bilersiňiz.Öýde ulanýan elektron enjamlarymyz elektrik geçirmeýän materiallardan ýasalýar.Olaryň üstünde geçiriji mis materiallary bar, bu işleýän wagty signalyň enjamyň içinde akmagyna mümkinçilik berýär.

Şonuň üçin PCB tehnologiýasy elektrik enjamlarynyň işleýşine düşünmäge esaslanýar.PCB elmydama köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin döredilen elektron enjamlarynda ulanylýar.Şeýle-de bolsa, häzirki nesilde ähli elektron enjamlarynda ornaşdyrylýar.Şol sebäpli hiç bir elektron enjam PCB bolmasa işläp bilmez.Bu blog PCB üçin mis folga we ýerine ýetiren roluna ünsi jemleýärmis folgazynjyr tagtasy pudagynda.

PCB mis folga (1)

Çap edilen aýlaw tagtasy (PCB) tehnologiýasy

 

PCB-ler mis folga bilen örtülen yzlar we ýodalar ýaly elektrik geçiriji ýollardyr.Bu, olary enjama mehaniki birikdirilen beýleki elektron böleklerini birikdirmäge we goldaýar.Şol sebäpli bu PCB-leriň elektron enjamlardaky esasy wezipesi, ýollara goldaw bermekdir.Köplenç süýümli aýna we plastmassa ýaly materiallar mis folgany zynjyrda aňsatlyk bilen saklaýar.PCB-de mis folga, adatça, geçiriji däl substrat bilen örtülendir.PCB-de mis folga enjamyň dürli bölekleriniň arasynda elektrik togunyň akmagyna ýol açmakda möhüm rol oýnaýar we şeýlelik bilen olaryň aragatnaşygyny goldaýar.

 

Esgerler hemişe PCB üstü we elektron enjamlaryň arasynda täsirli birleşýärler.Bu lehimler güýçli ýelimleýji metaldan ýasalýar;şonuň üçin komponentlere mehaniki goldaw bermekde ygtybarlydyr.PCB ýoly, adatça, ýüpek ekran we PCB etmek üçin substrat bilen örtülen metallar ýaly dürli gatlaklar bilen kompostlanýar.

PCB mis folga (1)

Mis folgasynyň zynjyr tagtasy pudagyndaky orny

 

Häzirki wagtda täze tehnologiýa tendensiýasy hiç bir elektron enjamyň PCB bolmasa işläp bilmejekdigini aňladýar.PCB, beýleki tarapdan, misden has köp bil baglaýar.Sebäbi mis enjamyň içindäki zarýad akymyna rugsat bermek üçin PCB-de ähli komponentleri birleşdirýän yzlary döretmäge kömek edýär.Yzlary PCB-iň süňkündäki gan damarlary hökmünde häsiýetlendirip bolar.Şonuň üçin yzlar ýok bolanda PCB işläp bilmeýär.PCB işlemese, elektron enjam düşünjesini ýitirer we peýdasyz eder.Şonuň üçin mis PCB-iň esasy geçirijilik düzümidir.PCB-de mis folga signallaryň yzygiderli akymyny üpjün edýär.

 

Mis materialynyň gabygynda bar bolan erkin elektronlar sebäpli beýleki materiallara garanyňda hemişe ýokary geçirijiligi bar.Elektronlar, mis hereket edýän elektrik zarýadlaryny hiç hili ýitgisiz ýa-da päsgelçiliksiz netijeli göterip bilýän islendik atom garşylygy bolmazdan erkin hereket edip biler.Ajaýyp negatiw elektrolit öndürýän mis, PCB-lerde hemişe birinji gatlak hökmünde ulanylýar.Mis ýerüsti kisloroddan az täsir edýändigi sebäpli, ony birnäçe görnüşli substratlar, izolýasiýa gatlaklary we metallar ulanyp biler.Bu substratlar bilen ulanylanda, esasanam garylandan soň zynjyrda dürli nagyşlary emele getirýär.Bu, misiň PCB ýasamak üçin ulanylýan izolýasiýa gatlaklary bilen ajaýyp baglanyşyk gurmak ukyby sebäpli elmydama mümkin bolýar.

PCB mis folga (2)

Adatça PCB-den alty gatlak ýasalýar, şolardan dört gatlak PCB-de.Beýleki iki gatlak adatça içki panele goşulýar.Şol sebäpli iki gatlak içerki ulanmak üçin, daşarky ulanmak üçin ikisi hem bar we ahyrsoňy jemi alty gatlakdan galan ikisi PCB-iň içindäki panelleri güýçlendirmek üçin.

 

Netije

 

Mis folgabökdençsiz elektrik zarýadlarynyň akymyna mümkinçilik berýän PCB-iň möhüm düzüm bölegi.Highokary geçirijilige eýe we PCB zynjyr tagtasynda ulanylýan dürli izolýasiýa materiallary bilen berk baglanyşyk döredýär.Şol sebäpli PCB işlemek üçin mis folga bil baglaýar, sebäbi PCB skeletiniň baglanyşygyny täsirli edýär.


Iş wagty: Iýul-14-2022