Elektrolitik (ED) mis folga bilen togalanan (RA) mis folga arasynda näme tapawutlar bar?

ITEM

ED

RA

Amal aýratynlyklary→ Önümçilik prosesi→ Kristal gurluş

→ Galyňlyk aralygy

→ Iň ýokary ini

Availablegaharjaň

Face faceerüsti bejermek

 Himiki örtük usulySütün gurluşy

6μm ~ 140μm

1340mm (köplenç 1290mm)

Gaty

Iki gezek ýalpyldawuk / ýeke düşek / goşa düşek

 Fiziki togalanma usulySferiki gurluş

6μm ~ 100μm

650mm

Gaty / ýumşak

Lightagtylyk / goşa yşyk

Önümçilik Kynçylyk Gysga önümçilik sikli we birneme ýönekeý proses Uzyn önümçilik sikli we birneme çylşyrymly proses
Gaýtadan işlemek kynlygy Önüm has kyn, has döwük, döwmek aňsat Dolandyrylýan önümiň ýagdaýy, ajaýyp süýümliligi, galyndylary aňsat
Goýmalar Adatça elektrik geçirijiligini, ýylylyk geçirijiligini, ýylylygyň bölünip çykmagy, galkan we ş.m. talap edýän pudaklarda ulanylýar. Önümiň giňligi sebäpli önümçilikde gaýtadan işlemek bahasynyň bir bölegini tygşytlap bilýän az materiallar bar. Köplenç ýokary derejeli geçiriji, ýylylygyň ýaýramagy we gorag önümlerinde ulanylýar.Önümleriň ýokary süýümliligi bar we gaýtadan işlemek we şekillendirmek aňsat.Orta we ýokary derejeli elektron bölekleri üçin saýlama material.
Deňeşdirilen artykmaçlyklar Gysga önümçilik sikli we birneme ýönekeý proses.Has giňligi gaýtadan işlemek çykdajylaryny tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.Önümçiligiň bahasy bolsa gaty pes we bahany kabul etmek aňsat.Galyňlygy näçe inçe bolsa, senenama mis folga bilen deňeşdirilende elektrolitik mis folga bahasynyň artykmaçlygy has aýdyňdyr. Önümiň ýokary arassalygy we dykyzlygy sebäpli süýümliligi we çeýeligi üçin ýokary talaplary bolan önümler üçin amatlydyr.Mundan başga-da, elektrik geçirijiligi we ýylylygyň ýaýramagy häsiýetleri elektrolitik mis folga garanyňda has gowudyr.Önümiň ýagdaýyny müşderileriň gaýtadan işlemek talaplaryny kanagatlandyrmagy aňsatlaşdyrýan amal bilen dolandyryp bolýar.Şeýle hem has oňat çydamlylygy we ýadawlyga garşylygy bar, şonuň üçin maksat önümlere has uzak ömri getirmek üçin çig mal hökmünde ulanylyp bilner.
Otnositel kemçilikler Gowşak süýümlilik, kyn gaýtadan işlemek we çydamlylygy pes. Gaýtadan işlemegiň giňligi, has ýokary önümçilik çykdajylary we uzak gaýtadan işlemek siklleri bar.

Iş wagty: 16-2021-nji awgust