Elektrolitik (ED) mis folga näme we ony nädip ýasaýar?

Elektrolitik mis folga, sütünli gurluşly metal folga, köplenç himiki usullar bilen öndürilýär diýilýär, önümçilik prosesi aşakdaky ýaly: 

Aýyrmak:Çig mal elektrolitik mis list, mis sulfat erginini öndürmek üçin kükürt kislotasynyň erginine goýulýar.

Formasy:Demir rulon (köplenç titanium rulony) energiýa bilen güýçlendirilýär we aýlanmak üçin mis sulfat erginine goýulýar, zarýadlanan metal rulon mis sulfat erginindäki mis ionlaryny rulonyň üstünde birleşdirer we şeýlelik bilen mis folga döreder.Mis folganyň galyňlygy demir rulonyň aýlanma tizligi bilen baglanyşyklydyr, näçe çalt aýlansa, öndürilen mis folga näçe inçe bolsa;tersine, näçe haýal bolsa, şonça-da galyň bolýar.Bu görnüşde öndürilen mis folganyň üstü tekiz, ýöne mis folga görä içerde we daşarda dürli ýüzler bar (bir tarapy demir rulonlara birikdiriler), iki tarapyňam gödekligi bar.

Gödek(islege görä): Mis folganyň çişligini ýokarlandyrmak üçin (gabygynyň berkligini güýçlendirmek üçin) mis folgaň ýüzi gödek (adatça mis poroşok ýa-da kobalt-nikel tozy mis folgaň üstüne sepilýär we soň bejerilýär).Şeýle hem ýalpyldawuk ýer, ýokary temperaturada okislenme we reňksiz işlemek mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin ýokary temperaturaly okislenme bejergisi (metal gatlagy bilen elektroplirlenen) bilen bejerilýär.

(Bellik: Bu amal, adatça diňe şeýle materiallara zerurlyk ýüze çykanda amala aşyrylýar)

Süýşmekýa-da kesmek:mis folga rulony, müşderiniň talaplaryna laýyklykda rulonlarda ýa-da listlerde gerekli giňlige bölünýär.

Synag:Kompozisiýany, dartyş güýjüni, uzalmagyny, çydamlylygyny, gabygynyň berkligini, gödekligini, gutarmagyny we müşderiniň talaplaryny barlamak üçin taýýar rulondan birnäçe nusgany kesiň.

Gaplamak:Düzgünlere laýyk taýýar önümleri gutulara gaplaň.


Iş wagty: 16-2021-nji awgust