Mis folga näme togalanýar we nädip ýasalýar?

Aýlandymis folga, sferik gurluşly metal folga, fiziki togalanmak usuly bilen öndürilýär we öndürilýär,öndürmek prosesi aşakdaky ýaly:

 

Ingoting:Çig mal ereýän peje ýüklenýärbolmakinedördül sütün şekilli ingot.Bu amal ahyrky önümiň materialyny kesgitleýär.Mis garyndy önümleri bolan ýagdaýynda, bu işde misden başga metallar birleşdiriler.

Gödek(Gyzgyn)Rolling:Ingot gyzdyrylýar we örtülen aralyk önüme togalanýar.

Kislota turşusy:Gödek togalanandan soň aralyk önüm, materialyň üstündäki oksid gatlagyny we hapalary aýyrmak üçin gowşak kislota ergini bilen arassalanýar.

Takyklyk(Sowuk)Rolling:Arassalanan zolak aralyk önümi, iň soňky zerur galyňlyga öwrülýänçä hasam togalanýar.Aýlaw prosesinde mis materialy bolansoň, öz material gatylygy gaty bolar, gaty gaty material togalanmak kyn bolar, şonuň üçin material belli bir gatylyga ýetende, togalanmagy ýeňilleşdirmek üçin material gatylygyny azaltmak üçin aralyk aralyk bolar. .Şol bir wagtyň özünde, gaty çuňňur nagyşlar sebäpli dörän materialyň üstündäki rulonlardan gaça durmak üçin, material bilen nebit filmindäki rulonlaryň arasynda ýokary derejeli degirmenler goýlar, maksat etmek ahyrky önümiň üstü has ýokary.

Pese gaçmagy:Bu ädim diňe ýokary derejeli önümlerde bolýar, maksat togalanmak prosesinde materiallara getirilen mehaniki ýagy arassalamakdyr.Arassalamak işinde, otag temperaturasynda okislenme garşylygy bejermek (passiwasiýa bejergisi hem diýilýär), adatça, otag temperaturasynda mis folganyň okislenmegini we reňkini haýallatmak üçin arassalaýyş erginine passiwasiýa serişdesi goýulýar.

Annealing:Mis materialyň ýokary kristallaşmagy, ýokary temperaturada gyzdyrmak, şeýlelik bilen onuň gatylygyny peseltmek.

Gödek(Meýletin): Mis folganyň üstüni çişirmek üçin (gabygynyň güýjüni güýçlendirmek üçin) mis folgaň ýüzi gödek (adatça mis poroşok ýa-da kobalt-nikel tozy mis folgaň üstüne sepilýär we soň bejerilýär).Bu etapdaýalpyldawukŞeýle hem, materialyň ýokary temperaturada okislenme we reňksiz işlemek ukybyny ýokarlandyrmak üçin ýokary temperaturaly okislenme bejergisi (metal gatlagy bilen elektroplirlenen) bilen bejerilýär.

(Bellik: Bu amal, adatça diňe şeýle materiallara zerurlyk ýüze çykanda amala aşyrylýar)

Süýşmek:togalanan mis folga materialy, müşderiniň talaplaryna laýyklykda zerur giňlige bölünýär.

Synag:Kompozisiýany, dartyş güýjüni, uzalmagyny, çydamlylygyny, gabygynyň berkligini, gödekligini, gutarmagyny we müşderiniň talaplaryny barlamak üçin taýýar rulondan birnäçe nusgany kesiň.

Gaplamak:Düzgünlere laýyk taýýar önümleri gutulara gaplaň.


Iş wagty: 31-2021-nji oktýabr