PCB önümçiliginde näme üçin mis folga ulanylýar?

Çap edilen zynjyr tagtalary elektrik enjamlarynyň köpüsiniň zerur bölekleridir.Häzirki zaman PCB-lerinde olara birnäçe gatlak bar: substrat, yzlar, lehim maskasy we ýüpek ekran.PCB-de iň möhüm materiallaryň biri mis bolup, alýumin ýa-da galaýy ýaly beýleki erginleriň ýerine misiň ulanylmagynyň birnäçe sebäbi bar.

PCB-ler näme?

PCB gurnama kompaniýasy tarapyndan bellenen PCB-ler epoksi rezin bilen berkidilen süýümli aýnadan substrat diýilýän maddadan ýasalýar.Substratyň ýokarsynda iki tarapa ýa-da diňe birine baglap boljak mis folga gatlagy bar.Substrat ýasalandan soň, öndürijiler komponentleri onuň üstünde goýýarlar.Rezistorlar, kondensatorlar, tranzistorlar, diodlar, zynjyr çipleri we beýleki ýokary hünärli komponentler bilen bilelikde lehim maskasy we ýüpek ekran ulanýarlar.

pcb (6)

Näme üçin mis folga PCB-lerde ulanylýar?

PCB öndürijileri has ýokary elektrik we ýylylyk geçirijiligi bolany üçin mis ulanýarlar.Elektrik togy PCB bilen bilelikde hereket edende, mis ýylylygy zaýalamakdan we PCB-iň galan bölegine ünsi çekmekden saklaýar.Alýumin ýa-da galaýy ýaly beýleki erginler bilen PCB deň derejede gyzyp biler we kadaly işlemez.

Mis, ileri tutulýan garyndydyr, sebäbi elektrik toguny ýitirmekde ýa-da haýallatmakda hiç hili kynçylyksyz elektrik signallaryny tagtanyň üstünden iberip biler.Heatylylyk geçirişiniň netijeliligi öndürijilere klassiki ýylylyk enjamlaryny gurmaga mümkinçilik berýär.Misiň özi netijelidir, sebäbi misiň bir unsiýasy PCB substratynyň inedördül metrini bir dýuýmdan 1,4 müňden ýa-da galyňlygy 35 mikrometrden örtüp bilýär.

Mis ýokary geçirijidir, sebäbi bir atomdan beýlekisine haýal hereket edip bilýän erkin elektron bar.Şol galyň derejelerdäki ýaly ajaýyp inçe derejede täsirli bolany üçin, biraz mis uzak ýol geçýär.

PCB-lerde ulanylýan mis we beýleki gymmatly metallar
Köp adam PCB-leri ýaşyl diýip ykrar edýärler.Emma, ​​adatça daşky gatlakda üç reňk bar: altyn, kümüş we gyzyl.Şeýle hem PCB-iň içinde we daşynda arassa mis bar.Zynjyr tagtasyndaky beýleki metallar dürli reňklerde görkezilýär.Altyn gatlak iň gymmat, kümüş gatlak ikinji iň ýokary, gyzyl bolsa iň gymmat gatlak.

PCB-lerde çümdürme altyny ulanmak
çap edilen elektron tagtasynda mis

Altyn çaýylan gatlak birleşdiriji şrapnel we komponent padleri üçin ulanylýar.Suwa çümdürmek altyn gatlagy ýerüsti atomlaryň süýşmeginiň öňüni almak üçin bar.Gatlak diňe altyn reňkde däl, hakyky altyndan ýasalýar.Altyn diýseň inçe, ýöne lehimlenmeli komponentleriň ömrüni uzaltmak üçin ýeterlikdir.Altyn, lehim bölekleriniň wagtyň geçmegi bilen poslamagynyň öňüni alýar.

PCB-lerde çümdüriş kümüşini ulanmak
Kümüş PCB önümçiliginde ulanylýan başga bir metal.Altyn çümdürilişinden ep-esli arzan.Kümüş suwa çümdürmek altyn çümdürmegiň ýerine ulanylyp bilner, sebäbi ol birikmäge hem kömek edýär we tagtanyň umumy bahasyny peseldýär.Kümüş çümdürmek köplenç awtoulaglarda we kompýuter periferiýalarynda ulanylýan PCB-lerde ulanylýar.

PCB-lerde mis örtükli laminat
Mis suwa çümdürmegiň ýerine, örtükli görnüşde ulanylýar.Bu PCB-iň gyzyl gatlagy we iň köp ulanylýan metaldyr.PCB misden esasy metal hökmünde ýasalýar we zynjyrlary biri-birine täsirli birikdirmek we gürlemek üçin zerur.

pcb (1)

PCB-lerde mis folga nähili ulanylýar?

Mis PCB-lerde mis bilen örtülen laminatdan başlap yzlara çenli birnäçe ulanylýar.PCB-leriň dogry işlemegi üçin mis möhümdir.

PCB yzy näme?
PCB yzy, eşidilýän zat, zynjyryň yzarlaýan ýoly.Bu yz mis, sim we izolýasiýa ulgamyny, şeýle hem tagtada ulanylýan predohranitelleri we bölekleri öz içine alýar.

Bir yzy düşünmegiň iň aňsat usuly, ony ýol ýa-da köpri diýip pikir etmekdir.Ulaglary ýerleşdirmek üçin yz azyndan iki sanysyny saklamak üçin giň bolmaly.Basyş astynda ýykylmaz ýaly ýeterlik galyň bolmaly.Şeýle hem, üstünde gidýän ulaglaryň agramyna çydamly materiallardan ýasalmalydyr.Emma, ​​yzlar bularyň hemmesini awtoulag däl-de, elektrik toguny herekete getirmek üçin has kiçi derejede edýär.

PCB yzynyň bölekleri
PCB yzyny emele getirýän birnäçe komponent bar.Geňeşiň öz işini ýeterlik ýerine ýetirmegi üçin edilmeli dürli işler bar.Yzlaryň öz işlerini ýerine ýetirmegine kömek etmek üçin mis ulanylmaly, PCB bolmasa, elektrik enjamlarymyz bolmazdy.Smartfonlar, noutbuklar, kofe öndürijiler we awtoulaglar bolmadyk dünýäni göz öňüne getiriň.PCB-ler mis ulanmasa, bizde bolar.

PCB yz galyňlygy
PCB dizaýny tagtanyň galyňlygyna baglydyr.Galyňlygy deňagramlylyga täsir eder we komponentleri baglanyşdyrar.

PCB yz giňligi
Yzyň giňligi hem möhümdir.Bu deňagramlylyga ýa-da komponentleriň goşulmagyna täsir etmeýär, ýöne tagtany aşa gyzdyrmazdan ýa-da zeper ýetirmezden häzirki geçirişini saklaýar.

PCB yz akymy
PCB yz toguny zerurdyr, sebäbi tagta komponentleriň we simleriň üsti bilen elektrik toguny geçirmek üçin ulanýar.Mis munuň amala aşmagyna kömek edýär we her atomdaky erkin elektron tok tagtanyň üstünden rahat hereket edýär.

pcb (3)

Näme üçin kompýuterde mis folga?

PCB ýasamak prosesi
PCB ýasamak prosesi birmeňzeş.Käbir kompaniýalar muny beýlekilerden has çalt edýärler, ýöne hemmesi birmeňzeş prosesi we materiallary ulanýarlar.Bu ädimler:

Süýümli aýnadan we rezinlerden esas dörediň
Mis gatlaklaryny düýbüne goýuň
Mis nagyşlaryny kesgitläň we düzüň
Tagtany hammamda ýuwuň
PCB-ni goramak üçin lehim maskasyny goşuň
PCüpek ekrany PCB-e dakyň
Rezistorlary, integral zynjyrlary, kondensatorlary we beýleki bölekleri ýerleşdiriň we lehimläň
PCB-ni barlaň

PCB-leriň kadaly işlemegi üçin ýokary hünärli komponentler bolmaly.PCB-iň iň möhüm elementlerinden biri misdir.Bu garyndy PCB-leriň goýuljak enjamlarynda elektrik toguny geçirmek üçin zerurdyr.Mis bolmasa enjamlar işlemez, sebäbi elektrik togundan geçmek üçin ergin bolmaz.


Iş wagty: 25-2022-nji aprel