<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Täzelikler - Galkan üçin mis folga - endokary derejeli elektron önümleri üçin mis folganyň gorag funksiýasy

Goramak üçin mis folga - Endokary derejeli elektron önümleri üçin mis folganyň gorag funksiýasy

Mis folga näme üçin iň gowy gorag materialy?

 

Elektromagnit we radio ýygylyk päsgelçiligi (EMI / RFI) maglumat geçirişinde ulanylýan goralýan kabel gurnamalary üçin esasy mesele.Iň kiçi bidüzgünçilik enjamyň näsazlygyna, signalyň hiliniň peselmegine, maglumatlaryň ýitmegine ýa-da geçirişiň doly kesilmegine sebäp bolup biler.Elektrik energiýasyny öz içine alýan we EMI / RFI çykarmazlygy ýa-da siňdirilmezligi üçin elektrik kabeli bilen örtülen izolýasiýa gatlagy, goralýan kabel gurnamalarynyň bir bölegidir.Iň giňden ulanylýan gorag usullary, “folga goramak” we “örülen gorag”.

 Sheilding üçin mis folga (4)

Uzak ömri ýokarlandyrmak üçin misden ýa-da alýuminiýdan ýasalan inçe örtükden goralýan kabel folga goragy diýilýär.Galkany ýasamak üçin gaplanan mis drena wire simleri we folga galkany bilelikde işleýär.

Misi folga we örülen gorag hökmünde ulanmagyň artykmaçlyklary

Senagatda ulanylýan goralýan kabeliň iki görnüşi folga we örülen.Iki görnüşi hem mis ulanýar.Folga goragy doly goragy üpjün edýär we ýokary ýygylykly RFI programmalaryna çydamly.Folga galkany çalt, arzan we ýönekeý, sebäbi ýeňil we elýeterli.

Meşeli we tekiz örülen galkanlaryň ikisi hem bar.Önümçilik wagtynda gaplanan misden ýasalan tekiz örme örülen.Onuň ýokary çeýeligi ony şlanglar we turbalar üçin ajaýyp gorag örümine öwürýär.Awtoulaglarda, uçarlarda we gämilerdäki enjamlar, şeýle hem kabelleri, ýer kemerlerini, batareýany ýerleşdirmek we batareýany ýerleşdirmek üçin baglanyşyk kemeri hökmünde ulanylyp bilner.Dokalan, gaplanan mis örümi talap edýän we ot almagyň päsgelçiliklerinden dynýan islendik programma üçin amatlydyr.Galkanyň azyndan 95% -i gaplanan mis bilen örtülendir.Dokulan gaplanan mis galkanlar ASTM B-33 we QQ-W-343 görnüşli S talaplaryny kanagatlandyrýar.

Sheilding üçin mis folga (1)

Mis folga lentalary 'geçiriji ýelim, çap edilen zynjyr tagtalaryny üýtgetmek, howpsuzlyk duýduryş zynjyrlaryny düzeltmek, sim tagtasynyň prototiplerini düzmek we taslamak üçin ajaýyp.EMI / RFI goragly kabel örtügi we EMI / RFI goragly otaglara goşulyp elektrik dowamlylygyny üpjün etmek üçin ajaýyp.Mundan başga-da, plastmassa ýa-da alýumin ýaly eräp bolmaýan materiallar bilen ýerüsti aragatnaşyk gurmak we statiki elektrik toguny çekmek üçin ulanylýar.Onuň örtülen, misden ýasalan reňk ony sungat we senetçilik taslamalary üçin ajaýyp edýär, sebäbi ol zaýalanmaz.Folga goragda inçejik mis ýa-da alýumin ulanylýar.Adatça, bu “folga” kabeliň berkligini ýokarlandyrmak üçin poliester göterijä dakylýar.“Lenta” goragy diýlip hem atlandyrylýan bu goralýan kabel, daşyna örtülen geçiriji simini doly goraýar.Daşky gurşawdan hiç bir EMI girip bilmez.Şeýle-de bolsa, bu kabeller bilen işlemek gaty kyn, esasanam birleşdiriji ulanylanda, kabeliň içindäki folga gaty näzik.Kabel galkanyny düýbünden ýere gaçyrmaga synanyşmagyň ýerine adatça zeýkeş simleri ulanylar.

 Sheilding üçin mis folga (5)

Reňklenen mis galkany has uly galkan üçin maslahat berilýär.Iň pes mukdary 95 göterim, dokalan, gaplanan mis düzümi bilen üpjün edilýär.Örän çeýe we nominal galyňlygy.020 ″ bolup, deňiz enjamlary, awtoulaglar we uçarlar üçin baglanyşyk kemeri hökmünde ulanmak üçin ajaýyp edýär.

Mis simler örülen izolýasiýa kabelleri üçin tor bilen dokalýar.Folga galkanlaryndan az goragly bolsa-da, örülen galkanlar has ygtybarlydyr.Birikdirijini ulananyňyzda, örme kesmek has aňsat we topraga pes garşylykly ýol döredýär.Örümiň näderejede berk dokalandygyna baglylykda, örülen gorag adatça 70-den 95 göterime çenli EMI goragyny üpjün edýär.Misiň alýuminiýden has çalt geçýändigi we örülen galkanlaryň içerki zeperleri saklamak ähtimallygy az bolany üçin, folga galkanlaryndan has täsirli.Iň ýokary öndürijiligi we çydamlylygy sebäpli örülen galkan kabelleri lenta galkanlaryndan has agyr we gymmat.

 Sheilding üçin mis folga (3)

Biziň kompaniýamyz,Civen metal, dünýäniň iň oňat önümçilik tehnikalaryny we gurnama liniýalaryny, şeýle hem uly hünär we tehniki işçi güýjüni we birinji derejeli dolandyryş toparyny ýygnady.Material saýlamak, önümçilik, hil gözegçiligi, gaplamak we daşamak boýunça dünýädäki proseduralary we ülňüleri ýerine ýetirýäris.Mundan başga-da, garaşsyz gözleg we işläp taýýarlamaga we müşderiler üçin özboluşly metal materiallary öndürmäge ukyply.

Folga lentasy we gaplanan mis gorag hakda has giňişleýin maglumat almak üçin web sahypamyza girip bilersiňiz (aşakda ýerleşdirilen) ýa-da kömek sorap bilersiňiz.

https://www.civen-inc.com/

GEÇIRIŞLER:

Aýlanan mis folga, elektrolitik mis folga, rulon kagyzy - siwen.(nd)Civen-inc.com.2022-nji ýylyň 29-njy iýulynda https://www.civen-inc.com/ sahypasyndan alyndy.


Iş wagty: Awgust-04-2022