<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Iň oňat ýelimlenýän mis folga lentasy öndüriji we zawod |Civen

Heselimleýji mis folga lentasy

Gysga düşündiriş:

Conducteke geçiriji mis folga lentasy, bir tarapa aşa geçiriji däl ýelimleýiş ýüzüne eýe bolup, beýleki tarapynda ýalaňaç bolup, elektrik geçirip bilýär;şonuň üçin oňa bir taraply geçiriji mis folga diýilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Mis folga lentasyny bir we goşa geçiriji mis folga bölmek bolar:

Conducteke geçiriji mis folga lentasy, bir tarapa aşa geçiriji däl ýelimleýiş ýüzüne eýe bolup, beýleki tarapynda ýalaňaç bolup, elektrik geçirip bilýär;şeýlediýilýärbir taraply geçiriji mis folga.
Iki taraplaýyn geçiriji mis folga, ýelim örtügi bolan mis folga degişlidir, ýöne bu ýelimleýji örtük hem geçirijidir, şonuň üçin oňa iki taraplaýyn geçiriji mis folga diýilýär.

Önümiň öndürijiligi

Bir tarapy mis, beýleki tarapynda izolýasiýa kagyzy barOrtada import edilýän basyşa duýgur akril ýelim.Mis folga güýçli ýelmeşýär we uzalýar.Esasan mis folganyň ajaýyp elektrik häsiýetleri sebäpli, gaýtadan işlenende oňat geçiriji täsir edip biler;ikinjiden, mis folganyň üstündäki elektromagnit päsgelçiligi goramak üçin ýelimlenen örtükli nikel ulanýarys.

Önüm programmalary

Dürli görnüşli transformatorlarda, jübi telefonlarynda, kompýuterlerde, PDA, PDP, LCD monitorlarda, depder kompýuterlerinde, printerlerde we beýleki içerki sarp ediş önümlerinde ulanylyp bilner.

Üstünlikleri

Mis folga arassalygy 99,95% -den ýokary, wezipesi elektromagnit päsgelçiligi (EMI) ýok etmek, zyýanly elektromagnit tolkunlary bedenden uzaklaşdyrmak, islenmeýän tok we naprýa .eniýe päsgelçiliklerinden gaça durmakdyr.

Mundan başga-da, elektrostatik zarýad topraklanar.berk baglanyşyk, gowy geçiriji häsiýetler we müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli ululyklara bölünip bilner.

1-nji tablisa: Mis folga aýratynlyklary

StandartMis folga galyňlygy

Çykyş

Inimm

Uzynlykm / göwrüm

Hesapyşma

HeselimleýjiN / mm

Heselimleýji geçiriji

0.018mm Bir taraply

5-500mm

50

Geçiriji däl

1380

No

0.018mm Iki taraply

5-500mm

50

Geçiriji

1115

Hawa

0.025mm Bir taraply

5-500mm

50

Geçiriji däl

1290

No

0.025mm Iki taraply

5-500mm

50

Geçiriji

1120

Hawa

0.035mm Bir taraply

5-500mm

50

Geçiriji däl

1300

No

0.035mm Iki taraply

5-500mm

50

Geçiriji

1090

Hawa

0.050mm Bir taraply

5-500mm

50

Geçiriji däl

1310

No

0.050mm Iki taraply

5-500mm

50

Geçiriji

1050

Hawa

Bellikler:1. 100 below aşakda ulanylyp bilner

2. Uzalma 5% töweregi, ýöne müşderiniň aýratynlyklaryna laýyklykda üýtgedilip bilner.

3. Otag otagynda saklanmaly we bir ýyldan az saklanyp bilner.

4. Ulanylanda, ýelmeýän tarapyny gerekmejek bölejiklerden arassa saklaň we gaýta-gaýta ulanmakdan gaça duruň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň