<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Habarlar - PCB önümçilik prosesi üçin mis folga näme ulanylýar?

PCB önümçilik prosesi üçin mis folga näme?

Mis folgaýerüsti kislorodyň pes derejesi bar we metal, izolýasiýa materiallary ýaly dürli substratlar bilen birikdirilip bilner.Mis folga esasan elektromagnit goragda we antistatikada ulanylýar.Geçiriji mis folga substratyň üstünde goýmak we metal substrat bilen birleşdirmek üçin ajaýyp dowamlylygy we elektromagnit goragy üpjün eder.Oňa bölünip bilner: öz-özüne ýelmeýän mis folga, bir gapdal mis folga, goşa gapdal mis folga we şuňa meňzeşler.

Bu bölümde, PCB önümçilik prosesinde mis folga barada has köp zat öwrenmek isleseňiz, has hünär bilimleri üçin aşakdaky mazmuny barlaň we okaň.

 

PCB önümçiliginde mis folga aýratynlyklary haýsylar?

 

PCB mis folgaköp gatly PCB tagtasynyň daşky we içki gatlaklarynda ulanylýan misiň galyňlygydyr.Misiň agramy, bir inedördül metr meýdanda bar bolan misiň agramy (unsiýa) hökmünde kesgitlenýär.Bu parametr misdäki gatlagyň umumy galyňlygyny görkezýär.MADPCB PCB ýasamak üçin aşakdaky mis agramlaryny ulanýar (deslapky tabak).Oz / ft2 bilen ölçelýän agramlar.Dizaýn talaplaryna laýyk mis agramy saýlanyp bilner.

 

· PCB önümçiliginde mis folga arassalygy 99,7%, galyňlygy 1 / 3oz / ft2 (12μm ýa-da 0.47mil) - 2oz / ft2 (70μm ýa-da 2,8mil) rulonlarda bolýar.

Mis mis folga ýerüsti kislorodyň pes derejesine eýe bolup, mis örtükli laminatlary öndürmek üçin laminat öndürijiler tarapyndan metal ýadro, polimid, FR-4, PTFE we keramika ýaly dürli esasy materiallara öňünden birikdirilip bilner.

· Şeýle hem, köp gatly tagta basylmazdan ozal mis folga hökmünde girizilip bilner.

· Adaty PCB önümçiliginde, içki gatlaklardaky iň soňky mis galyňlygy başlangyç mis folga galyndylary;Daşarky gatlaklarda paneli örtmek prosesinde ýollara goşmaça 18-30μm mis goýýarys.

· Köp gatly tagtalaryň daşky gatlaklary üçin mis mis folga görnüşinde bolup, deslapky ýa-da ýadro bilen bilelikde basylýar.HDI PCB-de mikrowiýalar bilen ulanmak üçin mis folga gönüden-göni RCC-de (rezin bilen örtülen mis).

PCB üçin mis folga (1)

PCB önümçiliginde näme üçin mis folga gerek?

 

Elektron derejeli mis folga (arassalygy 99,7% -den gowrak, galyňlygy 5um-105um) elektronika pudagynyň esasy materiallaryndan biridir Elektron maglumat pudagynyň çalt ösmegi, elektron derejeli mis folga ulanylmagy ösýär, önümler giňden ulanylýar senagat kalkulýatorlarynda, Aragatnaşyk enjamlary, QA enjamlary, litiý-ion batareýalary, raýat telewizorlary, wideo ýazgylar, CD pleýerler, göçürijiler, telefon, kondisioner, awtoulag elektronikasy, oýun konsollary.

 

Senagat mis folgaiki kategoriýa bölüp bolar: togalanan mis folga (RA mis folga) we mis mis folga (ED mis folga), senenama mis folga gowy süýümli we beýleki aýratynlyklara eýe, mis folga ulanylan irki ýumşak plastinka prosesi; elektrolitik mis folga mis folga öndürmek üçin arzan bahadyr.Aýlanýan mis folga ýumşak tagtanyň möhüm çig maly bolany üçin, mis folga senenamasynyň aýratynlyklary we ýumşak tagta pudagynda bahanyň üýtgemegi belli bir derejede täsir edýär.

PCB üçin mis folga (1)

PCB-de mis folganyň esasy dizaýn düzgünleri haýsylar?

 

Çap edilen elektron tagtalarynyň elektronika toparynda gaty ýygydygyny bilýärsiňizmi?Häzirki wagtda ulanýan elektron enjamyňyzda biriniň bardygyna gaty ynanýaryn.Şeýle-de bolsa, bu elektron enjamlaryny tehnologiýalaryna we dizaýn usulyna düşünmän ulanmak hem adaty bir zat.Adamlar her sagatda elektron enjamlaryny ulanýarlar, ýöne nähili işleýändigini bilenoklar.Şeýlelik bilen, çap edilen elektron tagtalarynyň işleýşine çalt düşünmek üçin PCB-iň käbir esasy bölekleri bar.

· Çap edilen zynjyr tagtasy, aýna goşmak bilen ýönekeý plastik tagtalar.Mis folga ýollary yzarlamak üçin ulanylýar we enjamyň içindäki zarýadlaryň we signallaryň akymyna mümkinçilik berýär.Mis yzlary, elektrik enjamynyň dürli böleklerine güýç bermegiň usulydyr.Simleriň ýerine mis yzlary PCB-lerdäki zarýadlaryň akymyna ýol görkezýär.

· PCB-ler bir gatlak we iki gatlak bolup biler.Bir gatlakly PCB ýönekeý.Olaryň bir tarapynda mis folga bar, beýleki tarapynda beýleki bölekler üçin otag bar.Iki gatly PCB-de bolsa, iki tarapy hem mis folga üçin saklanýar.Iki gatly zarýad akymynyň çylşyrymly yzlary bolan çylşyrymly PCB-ler.Hiç bir mis folga biri-birinden geçip bilmez.Bu PCB-ler agyr elektron enjamlary üçin zerurdyr.

· Şeýle hem mis PCB-de iki gat lehim we ýüpek ekran bar.PCB reňkini tapawutlandyrmak üçin lehim maskasy ulanylýar.PCB-leriň ýaşyl, gyrmyzy, gyzyl we ş.m. ýaly köp reňkleri bar. Satyjy maska, baglanyşyk çylşyrymlylygyna düşünmek üçin beýleki metallardan mis hem kesgitleýär.Silüpek ekran PCB-iň tekst bölegi bolsa-da, ulanyjy we inerener üçin ýüpek ekranda dürli harplar we sanlar ýazylýar.

PCB üçin mis folga (2)

PCB-de mis folga üçin materialy nädip saýlamaly?

 

Öň bellenip geçilişi ýaly, çap edilen elektron tagtasynyň önümçilik nusgasyna düşünmek üçin ädimme-ädim çemeleşmeli.Bu tagtalaryň önümlerinde dürli gatlaklar bar.Geliň yzygiderlilik bilen düşüneliň:

Substrat material:

Aýna bilen berkidilen plastmassa tagtanyň esasy binýady substratdyr.Substrat, adatça epoksi rezinlerden we aýna kagyzdan düzülen listiň dielektrik gurluşydyr.Substrat, mysal üçin geçiş temperaturasy (TG) talaplaryny kanagatlandyryp bilýän görnüşde döredildi.

Lamination:

Adyndan belli bolşy ýaly, laminasiýa termiki giňelme, gyrkym güýji we geçiş ýylylygy (TG) ýaly zerur häsiýetleri almagyň bir usulydyr.Laminasiýa ýokary basyşda edilýär.Laminasiýa we substrat bilelikde PCB-de elektrik zarýadlarynyň akymynda möhüm rol oýnaýar.


Iş wagty: Iýun-02-2022