Highokary takyklykdaky RA mis folga

Gysga düşündiriş:

Precokary takyklyk bilen örtülen mis folga, CIVEN METAL tarapyndan öndürilen ýokary hilli materialdyr.Adaty mis folga önümleri bilen deňeşdirilende, has ýokary arassalygy, has gowy görnüşi, has tekizligi, has takyk çydamlylygy we has kämil gaýtadan işleýiş aýratynlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Precokary takyklyk bilen örtülen mis folga, CIVEN METAL tarapyndan öndürilen ýokary hilli materialdyr.Adaty mis folga önümleri bilen deňeşdirilende, has ýokary arassalygy, has gowy görnüşi, has tekizligi, has takyk çydamlylygy we has kämil gaýtadan işleýiş aýratynlyklary bar.Highokary takyklyk mis folga hem peseldi we antioksidleşdirildi, bu folganyň saklanyş möhletiniň has uzak bolmagyna we beýleki materiallar bilen örtülmegini aňsatlaşdyrýar.Material tozansyz otagda öndürilip, gaplanylýandygy sebäpli, önümiň arassalygy gaty ýokary we ýokary derejeli elektronika önümçilik gurşawynyň talaplaryna laýyk gelýär.Highokary takyklygymyzdan ýasalan mis folga önümlerimiziň hemmesi hiç hili kemçiligi gazanmak maksady bilen iň berk halkara önümçilik ülňülerine laýyklykda dolandyrylýar we gözegçilikde saklanýar.Diňe Japanaponiýadan we Günbatar ýurtlaryndan birmeňzeş derejeli önümleriň ornuny tutup bilmez, müşderilerimiz üçin önümçilik möhletini hem gysgaldyp biler.

Mis folga, çap edilen zynjyr tagtasyny (PCB), mis örtükli laminat (CCL) we litiý-ion batareýasyny ýasamak üçin aýrylmaz çig maldyr.Önümçilik prosesine görä senagat mis folga, kalendarlanan mis folga we elektrolitik mis folga bölünip bilner.Elektrolitik mis folga, elektrokimiki prinsip esasynda mis elektroliz bilen ýasalýar.Greenaşyl folganyň içki gurluşy dik iňňe kristal gurluşy bolup, önümçilik bahasy birneme pesdir.Kalendirlenen mis folga, plastmassa gaýtadan işlemek prinsipine esaslanýan mis ingotyň gaýtalanýan togalanmagy bilen emele gelýär.Içki gurluşy ýalpyldawuk kristal gurluşy, kalendarlanan mis folga önümleriniň süýümliligi gowy.Häzirki wagtda elektrolitik mis folga esasan gaty zynjyr tagtalaryny öndürmekde ulanylýar, kalendarlanan mis folga esasan çeýe we ýokary ýygylykly platalarda ulanylýar.

Esasy material

C11000 Mis, Cu> 99,99%

Aýratynlyklary

Galyňlyk aralygy: T 0,009 ~ 0,1 mm (0.0003 ~ 0,004 dýuým)

Giňligi: W 150 ~ 650.0 mm (5,9 dýuým ~ 25,6 dýuým)

Çykyş

Fokary çeýe häsiýetler, mis folganyň birmeňzeş we tekiz üstü, ýokary uzalmagy, ýadawlyga garşylygy, güýçli okislenme garşylygy we gowy mehaniki aýratynlyklary.

Goýmalar

Endokary derejeli elektron bölekleri, zynjyr tagtalary, batareýalar, gorag materiallary, ýylylygy bölüp çykarýan materiallar we geçiriji materiallar üçin amatly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň