<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Habarlar - Folga lentalary barada bilmeli zatlaryňyz?

Folga lentalary barada bilmeli zatlaryňyz?

Folga ýelimleýji lentalarberk we gödek programmalar üçin gaty köp taraply we çydamly çözgüt.Ygtybarly ýelmeşme, gowy ýylylyk / elektrik geçirijiligi, himiki serişdelere, çyglylyga we UV şöhlelenmesine garşylyklar folga lentasyny harby, howa we senagat önümleri üçin iň meşhur wariantlaryň birine öwürýär - esasanam açyk amallarda.

Islendik pudakda diýen ýaly ulanmak üçin ýörite mis folga öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşýäris.20 ýyldan gowrak tejribe toplap, giň şertlere garşy durmak üçin innowasion ýelimleýji lenta çözgütlerini taýýarladyk.Folga lentalarymyz dürli folga materiallaryny we dizaýnlaryny ulanyp, ýagdaý talaplary üçin ýörite öndürilýär.

Esasy materiallar näme üçin ulanylýar we olaryň ýüz tutmalary?

Folga lentalary alýumin, gurşun, mis we polat ýaly köp sanly materialdan elýeterlidir.
Mis folga lentalaryalýumin folga we ygtybarly ýelimleri deňsiz ýüzlere aňsatlyk bilen laýyk gelýän ýokary çydamly lenta goşuň.Çyglylyga, buglara we temperaturanyň üýtgemegine ýokary garşylyk bilen mis lenta, nadco folga tapesalýumin bilen goldanýan kanal tagtasy we süýümli aýna ýaly ýylylyk izolýasiýasyna päsgelçilik döredip biler.Oftenygy-ýygydan duýgur mazmuny çyglylykdan we ýük daşama wagtynda temperaturanyň üýtgemeginden goramak üçin gaplamakda ulanylýar.

mis folga lentasy (4)
Mis lentalar.Mis folga lentalary geçiriji we geçiriji däl görnüşlerde öndürilip bilner.Çyzykly we çyzykly dizaýnlarda bar bolan mis lenta ýokary derejeli himiki we howa garşylygy hödürleýär, bu açyk aragatnaşyk kabelini örtmekde we elektrostatik goragda ulanmak üçin ajaýyp edýär.
Gurşun lentalary.Gurşun lentalary himiki fabriklerde maskalary maskalaşdyrmak, rentgen enjamlary we elektroplatirlemek üçin özboluşlydyr.Ajaýyp çyglylyga garşylyk görkezýärler we käwagt penjireleriň we gapylaryň töwereginde çyglylyk päsgelçiligi hökmünde görýärler.
Poslamaýan polat lentalar.Ajaýyp güýji we poslama garşylygy bilen bahalandyrylan poslamaýan polat folga lentasy, has berkligi we burçlara we deň däl ýüzlere aňsatlyk bilen laýyklyk ukyby bolan ýelimleýji lenta önümini talap edýän programmalarda ulanylýar.Poslamaýan polat lenta köplenç UV şöhlelenmesine, ýylylyk üýtgemelerine, könelmegine we poslama garşy durýar.

mis folga lentasy (1)

IŞLE. .N lentanyň 5 esasy peýdasy

 

Folga lentasy möhüm pudaklar we amaly programmalar üçin birnäçe artykmaçlygy üpjün edýär.Folga lentasy bilen hödürlenýän esasy peýdalaryň bäşisi:
Gaty sowuk we ýylylyga garşylyk.Islendik metal bilen mis folga, ýokary derejeli temperaturanyň ýokary derejesini görkezýär.Mis folga bilen giňden saýlanyşymyz, -22 ° F-dan 248 ° F-a çenli çydap bilýär we 14 ° F-dan 104 ° F-a çenli temperaturada önümlere ulanylyp bilner.Sowuk temperaturada gatylaşjak we pes ýerine ýetirjek adaty ýelimleýji lentalardan tapawutlylykda, folga lentalary doňan temperaturalarda-da ýelmeşmegi saklaýar.

Giňeldilen hyzmat möhleti.Folga lentalarymyz ajaýyp birleşmegi, ýelmeşmegi we ýylylyk durnuklylygyny hödürleýän iň häzirki zaman akril ýelim tehnologiýasy arkaly öndürilýär.Folga lentalary adaty rezin ýelimler bilen deňeşdirilende wagtyň geçmegi bilen has gowy ýerine ýetirýär we täze gurluşykda izolýasiýa ýa-da zeýkeş gatlaklary ýaly çalyşmak kyn bolan çäkli giriş programmalary üçin ideal bolýar.

Çyglylyga garşylyk.Mis folga lentalarynyň çyglylygy, olary deňiz pudagynda ulanmak üçin amatly edýär, bu ýerde suw basmazdan ýa-da ýelmeşmezden ýitirmek üçin ulanylyp bilner.Mis folga lentalarynyň çyglylygy şeýle bir ýokarydyr welin, Scientific American bir wagtlar ýük göterip bilýän gaýyk öndürmek üçin ulanylyp bilner.
Gaty himiki maddalara çydamly.

mis folga lentasy (2)

Mis folgaesasanam duzly suwuň, nebitiň, ýangyjyň we poslaýjy himiki maddalaryň tapylýan iň amatly şertlerinde gaty himiki maddalara çydamlydyr.Şol sebäpli köplenç Harby-deňiz güýçleri boýag kesilende tigirleri, penjireleri we tikişleri goramak üçin ulanylýar.Şeýle hem anodlaşdyrmak we elektroplatirlemek üçin ulanylýan enjamlary möhürlemek üçin ulanylýar.
Gaýtadan ulanylýan.Alýumin folga lentasy gaýtadan ulanylýar we gaýtadan işlemek üçin başlangyç önümçiligi üçin zerur energiýanyň diňe 5% -ini talap edýär.Bu ony bazardaky iň durnukly ýelimleýji lenta materiallarynyň birine öwürýär.

GYSGAÇA SANATÇY LIDER BILEN IŞLEMEK

Customörite mis folga bilen üpjün edijileriň biri hökmünde CIVEN ajaýyp hilli ýelimleýji çözgütler bilen abraýyny saklaýar.

ISO 9001: 2015 hil kepilnamasyny saklaýarys we ýük daşamak mümkinçiliklerimiz ýerli eltip bermekden halkara ýüklere çenli ähli zady öz içine alýar.Taslamaňyz nämäni talap etse-de, CIVEN-iň mis folgasynyň iň berk pudak standartlaryna we müşderileriň garaşyşlaryna laýyk geljekdigine we arkaýyn bolup bilersiňiz.Mis folga bilen giňden saýlanyşymyz, hatda iň çylşyrymly programmalaryň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite düzülip bilner.


Iş wagty: Iýun-26-2022