Çap edilen aýlaw tagtasynda ulanylýan mis folga

Mis folga, negatiw elektrolitiki material, üznüksiz metal folga emele getirmek üçin PCB-iň esasy gatlagyna goýulýar we PCB geçirijisi hökmünde hem atlandyrylýar.Izolýasiýa gatlagyna aňsatlyk bilen baglanýar we gorag gatlagy bilen çap edilip bilner we dykylansoň zynjyr görnüşini emele getirip biler.

mis we pcb (1)

Mis folga ýerüsti kislorodyň pes derejesine eýe we metal, izolýasiýa materiallary ýaly dürli substratlar bilen birikdirilip bilner.Mis folga esasan elektromagnit goragda we antistatikada ulanylýar.Geçiriji mis folga substratyň üstünde goýmak we metal substrat bilen birleşdirmek üçin ajaýyp dowamlylygy we elektromagnit goragy üpjün eder.Oňa bölünip bilner: öz-özüne ýelmeýän mis folga, bir gapdal mis folga, goşa gapdal mis folga we şuňa meňzeşler.

mis we pcb (2)

Elektron derejeli mis folgaarassalygy 99,7% we galyňlygy 5um-105um bilen, elektron maglumat pudagynyň çalt ösmegini gazanmak üçin esasy materiallardan biridir.Elektron derejeli mis folga mukdary köpelýär.Senagat ulanyş kalkulýatorlarynda, aragatnaşyk enjamlarynda, QA enjamlarynda, litiý ion batareýasynda, telewizorlarda, VCR-lerde, CD pleýerlerde, göçürijilerde, telefonlarda, kondisionerlerde, awtoulag elektron böleklerinde we ş.m. giňden ulanylýar.

mis we pcb (4)

Häzirki wagtda näçe elektron enjamyny ulandyňyz?Bu enjamlar bilen gurşalanlygymyz we olara bil baglaýandygymyz üçin köp jedel edip bilerin.Simleriň we beýleki zatlaryň bu enjamlaryň arasynda näderejede baglanyşygy hakda pikir edip gördüňizmi?Bu enjamlar geçiriji däl materiallardan ýasalýar we enjamyň içinde signal akymyna mümkinçilik berýän mis bilen ýodajyklary bar.Şonuň üçin PCB-iň nämedigine düşünmeli, sebäbi bu elektrik enjamlarynyň işleýşine düşünmegiň usulydyr.Adatça PCB-ler media enjamlarynda ulanylýar, ýöne aslynda hiç bir elektrik enjamy PCB-lersiz işläp bilmeýär.Electrichli elektrik enjamlary, ýa-da içerki ulanmak üçin, ýa-da PCB-lerden düzülen önümçilik üçin.Electrichli elektrik enjamlary PCB dizaýnyndan mehaniki goldaw alýar.

mis we pcb (3)

Degişli makalalar:PCB önümçiliginde näme üçin mis folga ulanylýar?


Iş wagty: Maý-15-2022