<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Iň oňat bejerilen RA mis folga öndüriji we zawod |Civen

Bejerilen RA mis folga

Gysga düşündiriş:

Bejerilen RA mis folga, gabygynyň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin bir taraplaýyn gödek ýokary takyk mis folga.Mis folga bilen örtülen ýüz, doňan dokumany halaýar, bu bolsa beýleki materiallar bilen örtülmegi aňsatlaşdyrýar we gabygyny azaldýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bejerilen RA mis folga, gabygynyň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin bir taraplaýyn gödek ýokary takyk mis folga.Mis folga bilen örtülen ýüz, doňan dokumany halaýar, bu bolsa beýleki materiallar bilen örtülmegi aňsatlaşdyrýar we gabygyny azaldýar.Iki esasy bejeriş usuly bar: biri gyzarma bejergisi diýilýär, bu ýerde esasy düzümi mis tozy we bejergiden soň üstki reňk gyzyl bolýar;beýlekisi gara reňkli bejergidir, bu ýerde esasy düzümi kobalt we nikel tozy, bejergiden soň üstki reňk gara.CIVEN METAL tarapyndan öndürilen bejerilen RA mis folga durnukly galyňlyga çydamlylyk aýratynlyklaryna eýedir, çişirilen ýerden poroşok ýok we mis budlaryň birmeňzeşligi.Şol bir wagtyň özünde, CIVEN METAL, müşderi gaýtadan işleýän mahaly materialyň ýokary temperaturada reňkiniň üýtgemezligi üçin bejerilen RA mis folgasynyň ýalpyldawuk tarapynda ýokary temperatura garşy antioksidasiýa bejergisini hem ulanýar.Mis folga görnüşi, materialyň arassalygyny üpjün etmek üçin ýokary derejeli elektron materiallary gaýtadan işlemek üçin has amatly etmek üçin tozansyz otagda öndürilýär we gaplanýar.“CIVEN METAL” ýokary derejeli materiallara bolan islegini has gowy kanagatlandyrmak üçin önümçiligi müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzüp biler.

Ölçeg aralygy

Galyňlygy: 12 ~ 70 µm (1/3 - 2 OZ)

Giňligi: 150 ~ 600 mm (5,9 - 23,6 dýuým)

Çykyşlar

Fokary çeýeligi we giňelmegi

Hatda we tekiz ýer

Gowy ýadawlyga garşylyk

Güýçli antioksidant häsiýetleri

Gowy mehaniki aýratynlyklar

Goýmalar

Çeýe mis örtükli laminat (FCCL), inçe zynjyr FPC, LED örtülen kristal inçe film.

Aýratynlyklary

Material has giňelýär we ýokary egilme garşylygy we ýarylmagy ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň